Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte núm. 524, d'aprovació d'un padró
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
Per decret de l'alcaldia núm. 523 de data 22 de novembre de 2016,
es va aprovar el padró de la taxa de subministrament d'aigua del
període d'abril-maig-juny de 2016, per import total de 25.066,10 ?,
el qual romandrà exposat al públic a les dependències de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, en horari d'oficina, de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores i dimarts a la tarda de 16 a 20 hores,
pel termini d'un mes a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el BOP i tauler d'anuncis de la Corporació,
durant el qual podrà formular-se recurs de reposició a que es refereix l'article 108 de la Llei 7/85 de 2 d'abril i l'article 14 del RDL
2/2004.
La interposició de recurs no detindrà l'acció administrativa per a la
cobrança amb les condicions previstes a l'article 14 del RDL 2/2004
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Sant Feliu de Buixalleu, 22 de novembre de 2016
Josep Roquet Avellaneda
Alcalde