Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves per a la provisió del procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball d'ordenances
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SALT
L'Alcaldia Presidència en data 21 de novembre de 2016 va dictar,
entre d'altres, la següent resolució, la qual es fa pública pel seu coneixement general:
Mitjançant Decret d'Alcaldia de 5 d'octubre de 2016, es convocà el
procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball d'ordenances per a cobrir necessitats temporals, tant de personal funcionari com de personal laboral, que es puguin produir a l'Ajuntament
de Salt, amb subjecció a les bases generals i annexos aprovats per la
junta de govern local del dia 30 de setembre de 2016.
Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l'esmentat procés selectiu i un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies
(3 de novembre de 2016).
Aquesta Alcaldia-presidència en ús de les seves atribucions que li
confereix l'art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en data d'avui
D I S P O S A
1r.- APROVAR la llista d'admesos i exclosos corresponent al procés
selectiu per a la formació d'una borsa de treball d'ordenances per
a cobrir necessitats temporals, tant de personal funcionari com de
personal laboral, que es puguin produir a l'Ajuntament de Salt.
ASPIRANTS ADMESOS
Cognoms i Nom
DNI/NIE
Albertos Felix, Daniel
...478-N
Ambròs Andorrà, Maria
...806-H
Bardera Bruns, Josep
...831-C
Blanch Guix, Roger
...329-F
Boada Martí, Oriol
...214-B
Boadas Hernández-Sonseca, M. Isabel
...742-A
Buezo Chavarria, Celio
...168-L
Caballé Llobet, Marta
...066-H
Cabo Vigara, Angel
...267-G
Cano Zamora, Mercè
...591-Q
Cognoms i Nom
DNI/NIE
Castro García, Silvia
...554-H
Delclòs Casas, Guillem
...868-P
Estañol Gili, Jordi
...300-R
Estañol Masaguer, Anna Maria
...520-K
Farré Mateu, M. Judit
...662-S
Font Fauria, Pere Pau
...797-E
Fusté Camps, Anna
...639-Q
Garcia Ruiz, Jordi
...289-J
Gil Jiménez, Francisco
...993-L
Gómez Díaz, Miguel Angel
...685-J
González Vallés, Guillermo
...276-G
Llorens Martell, Esteve
...295-S
Lloveras Bayon, Yolanda
...564-K
Martínez Pérez, Javier
...688-D
Moll Juaneda, Jesús
...409-J
Planas Meoro, Enrique
...712-A
Pradas Jubert, Eduard
...017-A
Presas Quintana, Olga
...529-Z
Pujol Artau, Juan José
...291-M
Pujol Casellas, Narcís
...919-N
Ramos Onis, Alejandro
...285-F
Reixach Casellas, Xavier
...704-E
Riera Juncà, Xavier
...054-V
Ripoll Solé, Núria
...750-G
Rodriguez Jiménez, Mònica
...988-F
Rodríguez Tapia, Sandra
...407-S
Romero Ballesteros, Daniel
...379-X
Romero Yagüe, Manuel
...978-S
Royo Juanhuix, M. Carmen
...713-D
Ruiz Rodríguez, Jesús
...944-G
Sala Llach, Tània
...445-P
Sancho Melian, Francesc
...011-F
Sandoval Varela, Ligia M.
...045-L
Serra Saurina, Júlia
...353-M
Solà López, Isaac
...306-T
Suñer Vicens, Santiago
...679-X
Talavera Ortega, Beatriz
...668-Z
Tarrés Martínez, Antoni
...219-J
Teixidó Moreno, Georgina
...212-H
Tejero Aranda, Santiago
...413-B
Valls Mitjà, Daniel
...390-A
Vehi Soler, Mercè
...267-X
Verdaguer Crosas, Marianna
...100-M
Vila Bohigas, Jordi
...614-H
ASPIRANTS EXCLOSOS

Carrillo Marchan, Joan (1)
...545-P
Noguer Cornellà, Isidre (1)
...484-V
(1) No haver acreditat la titulació exigida en la convocatòria : Certificat d'escolaritat
2n.- DETERMINAR la composició del Tribunal qualificador d'aquest
procés selectiu:
PRESIDENT TITULAR: Sr. Joaquim Fontané i Massachs
PRESIDENTA SUPLENT: Sra. Maribel Pena i Casas
VOCALS
TITULAR:
Sr. Josep Ventura i Bonet
SUPLENT:
Sra. Mercè Vidal i Casellas
TITULAR:
Sra. Anna Ribas i Bardera
SUPLENT:
Sra. M.Lourdes Palomino i Pellicer
TITULAR:
Sra. Rosa Sala i Carreras
SUPLENT:
Sr. Lluís Valls i Garriga
SECRETARI TITULAR:
Sr. Leopold Morató i Prats
SECRETÀRI SUPLENT:
Sra. Maria Guardiola i Viñolas
Podrà assistir amb veu però sense vot, un observador designat a proposta de la Junta de Personal, sens perjudici que hagi d´actuar a títol
individual, i en cap cas en representació de l´òrgan que l´ha proposat.
Assessors
El tribunal estarà assessorat de tècnics experts amb veu però sense vot.
Prova de català: Sr. Vicenç Viñas i Feliu
Proves Psicotècniques: ORGANIGRAMA
3er.- CONVOCAR als aspirants que a continuació es relacionen per
a la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana,
atès que no han acreditat estar en possessió del certificat del nivell
intermedi de català (B), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
les llengües (MECR):
Cognoms i Nom
DNI/NIE
Albertos Felix, Daniel
...478-N
Bardera Bruns, Josep
...831-C
Blanch Guix, Roger
...329-F
Boadas Hernández-Sonseca, M. Isabel
...742-A
Buezo Chavarria, Celio
...168-L
Caballé Llobet, Marta
...066-H
Cognoms i Nom
DNI/NIE
Cabo Vigara, Angel
...267-G
Cano Zamora, Mercè
...591-Q
Castro García, Silvia
...554-H
Estañol Gili, Jordi
...300-R
Font Fauria, Pere Pau
...797-E
Garcia Ruiz, Jordi
...289-J
Gil Jiménez, Francisco
...993-L
González Vallés, Guillermo
...276-G
Lloveras Bayon, Yolanda
...564-K
Planas Meoro, Enrique
...712-A
Pujol Artau, Juan José
...291-M
Ramos Onis, Alejandro
...285-F
Rodriguez Jiménez, Mònica
...988-F
Romero Yagüe, Manuel
...978-S
Royo Juanhuix, M. Carmen
...713-D
Ruiz Rodríguez, Jesús
...944-G
Sandoval Varela, Ligia M.
...045-L
Solà López, Isaac
...306-T
Suñer Vicens, Santiago
...679-X
Talavera Ortega, Beatriz
...668-Z
Tarrés Martínez, Antoni
...219-J
Tejero Aranda, Santiago
...413-B
Valls Mitjà, Daniel
...390-A
Verdaguer Crosas, Marianna
...100-M
Vila Bohigas, Jordi
...614-H
4rt.- ASSENYALAR el dia 1 de febrer de 2017, a les 8,30 hores per a la
constitució del tribunal a la sala de reunions del dept. de Recursos humans de l'Ajuntament de Salt. C/Major, núm. 163B, entressol-1ª, Salt.
5è.- CONVOCAR als aspirants per realitzar les proves següents:
Data de la prova teòrica: 1 de febrer de 2017 a les 9 hores a la Sala
Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, c/ Sant Antoni, 1 de Salt.
Data de la prova pràctica: 2 de febrer de 2017 a les 9 hores a la Sala
Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, c/ Sant Antoni, 1 de Salt.
Data de la prova de català: 3 de febrer de 2017 a les 9 hores a la Factoria Cultural Coma Cros, c/ Sant Antoni, 1 de Salt.
Pel que fa a la resta de les proves previstes a les bases de la convocatòria, es comunicarà als aspirants que superin l'anterior, el dia, hora
i lloc de la seva realització.
Salt, 24 de novembre de 2016
Jordi Viñas i Xifra
Alcalde