Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de perso-nal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació del dia 24-11-2016 el
Pressupost municipal per a 2017, així com la plantilla que comprèn
tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, estaran de manifest al públic a la secretaria d'aquest Ajuntament pel
termini de 15 dies, termini durant el qual qualsevol persona interessada podrà examinar-los i presentar davant el Ple les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 150 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i
l'article 20-1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
En cas de presentar-se reclamacions el ple disposarà d'un termini
d'un mes per resoldre-les, comptant a partir del dia següent a la
finalització de l'exposició al públic.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense
necessitat que es prengui cap més acord ni publicació.
El resum del pressupost per a 2017 és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
A ) OPERACIONS CORRENTS:
?
Cap. 1
Despeses personal
37.400,00
Cap. 2
Despeses de béns corrents i serveis
78.080,00
Cap. 3
Despeses financeres
260,00
Cap. 4
Transferències corrents
9.900,00
B ) OPERACIONS DE CAPITAL:
?

Cap. 6
Inversions reals
23.000,00
----------------
TOTAL DESPESES
148.640,00
=================================================
ESTAT D'INGRESSOS:
A)
OPERACIONS CORRENTS:

Cap. 1
Impostos directes
27.850,00
Cap. 2
Impostos indirectes
3.820,00
Cap. 3
Taxes i altres ingressos
12.650,00
Cap. 4
Transferències corrents
104.200,00
Cap. 5
Ingressos patrimonials
20,00
B ) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap. 7
Transferències de capital
100,00
---------------TOTAL INGRESSOS
148.640,00
=================================================
La plantilla és la següent:
Personal Funcionari
Denominació Places
Secretari-interventor
1 (*)
(*) Plaça agrupada amb Argelaguer.
A Sales de Llierca li correspon un 20 % de la jornada.
Personal Laboral
Denominació
Places
Contracte
Administrativa
1
A temps parcial
Peó
1
A temps parcial
Sales de Llierca, 24 de novembre de 2016
Miquel Palomeras i Anglada
Alcalde