Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE REGENCÓS
El Ple de l'Ajuntament de Regencós, en sessió de 5 d'abril de 2016,
va aprovar inicialment el projecte d'obres de ?Intervencions en el
Centre Cívic Polivalent per millorar la seva eficiència energètica?.
De conformitat amb el que disposen els articles 52.2 i 235 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, el projecte s'exposa al
públic pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació al BOP, DOGC o web municipal.
El projecte es podrà examinar a les oficines municipals en horari
d'oficina i al web municipal www.regencos.cat.
Transcorregut el termini indicat sense que s'hagin presentat reclamacions, el projecte es considerarà definitivament aprovat.
Regencós, 18 de novembre de 2016
Maria Pilar Pagès i Andrés
Alcaldessa