Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PAU
L'Alcaldia-Presidència, en data 17 de novembre de 2016, ha dictat la
següent resolució:
Aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per l'exercici 2017 del municipi de Pau, amb els
següents terminis de cobrament en voluntària:
TRIBUT
TERMINI DE COBRAMENT
Impost s/ Vehicles tracció mecànica
Del 15 de febrer al 17 d'abril
Taxa recollida d'escombraries Del 15 de febrer al 17 d'abril
Taxa conservació cementiri Del 15 de febrer al 17 d'abril
Residus Jardineria Del 15 de febrer al 17 d'abril
IBI Urbana De l'1 de juny a l'1 d'agost
IBI Rústica De l'1 de juny a l'1 d'agost
Impost sobre activitats econòmiques
Del 5 d'octubre al 5 de desembre
LLOC DE PAGAMENT:
- Oficina de Recaptació Municipal (C/ Rei, 2 ? Pau) de dilluns a divendres de 9h a 15h i dimarts de 16h a 19h.
- A les oficines de ? La Caixa? C/ Figueres, nº 2 de Vilajuïga.
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment executiu de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
En compliment de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, General Tributària, i l'article 24 del Reglament General de Recaptació aprovat pel
RD 939/2005, de 29 de juliol, el present acord es publicarà per advertir que les liquidacions pels tributs esmentats es notifiquen collectivament, entenent-se realitzades les notificacions el dia en que
finalitzi l'exposició al públic del padró corresponent a cada tribut.
Pau, 17 de novembre de 2016
Josep Blanch Dalmau
Alcalde