Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte relatiu a la convocatòria de concurs oposició per cobrir una plaça d'enginyer/a d'obra pública, vacant a la plantilla de personal funcionari
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11/11/2016, es convoca concursoposició per cobrir una plaça d' Enginyer/a d' Obra Pública, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.
Les bases amb les Condicions per cobrir la plaça esmentada, són les que es relacionen a continuació:
REF.: 17-2016-SEL-ENG-OP-FC
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR
UNA PLAÇA D'ENGINYER/A D' OBRA PÚBLICA, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte de la present convocatòria és cobrir, pel procediment de concurs-oposició, la següent plaça vacant a la Plantilla de
personal funcionari d'aquest Ajuntament, enquadrada dins de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, dotada
amb un sou anual corresponent al Grup A1, C.D. 24, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per
la legislació vigent.
? Escala Administració Especial.

Subescala Tècnica. Classe superior

Enginyer/a d' Obra Pública

Una plaça. N.Pr. A1 - C.D. 24
Concurs-oposició
Aptituds i Funcions del lloc de treball:
Aptituds:
- Capacitat de treball en equip
- Capacitat de treballar autònomament
- Capacitat de desenvolupar i de gestionar projectes complexos.
- Capacitat de presa de decisions.
- Capacitat d'organització de tasques multidisciplinars.
Funcions:
? Elaboració completa de projectes tècnics propis de l'enginyeria municipal (memòria, plànols, amidaments, pressupost,
estudi de seguretat i salut i plecs de condicions). Preparació de documentació per a l'obtenció de subvencions.
? Organitzar, coordinar i supervisar treballs d'obra pública i d'infraestructures de serveis: pavimentació, urbanització,
aigua potable, clavegueram, telecomunicacions, enllumenat públic, etc. Control de qualitat i econòmic de les obres.
? Manteniment i seguiment de l'estat dels diversos elements de l'espai públic i les instal·lacions de les dependències
municipals. Redacció d'informes tècnics diversos. Consums i estalvi energètic.
? Seguiment i supervisió de la legalització, ampliació i millora de les instal·lacions de l'abocador municipal.
? Suport i substitució en el cas d'absència de l'enginyer municipal en totes les seves tasques. Suport i col·laboració amb
l'equip dels serveis tècnics municipals.
? Seguiment i control dels contractes de concessions municipals.
? Licitació i contractació d'obres i serveis. Elaboració de plecs tècnics.
La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Un extracte d'aquesta, amb els
requisits exigits a l'art. 6.2 del RD 896/91, de 7 de juny, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
Butlletí Oficial de l'Estat, tot incloent-hi l'avís que els successius anuncis es publicaran en el B.O.P. de Girona. Igualment, es
farà pública la convocatòria en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Aquestes bases específiques regiran la present convocatòria, juntament amb les bases generals aprovades per acord de Junta
de Govern Local de data 20 de febrer de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 44 de 2/03/2012.
En cas de discrepància, prevaldran les bases específiques sobre les generals.
SEGONA.- CONDICIONS I REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR O COMPLIR ELS/LES ASPIRANTS I FORMA I
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
A més de les condicions generals exposades a la base segona de les ?bases generals que regiran els processos de selecció del
personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament de Lloret de Mar?, els/les aspirants han de complir els requisits
específics següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent
b) Estar en possessió del títol d' Enginyeria Industrial, Grau en Enginyeria Civil o Grau en Enginyeria d'Obra Pública o
equivalent.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació.

La titulació haurà d'acreditar-se, com a màxim, en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.
c) Haver complert 16 anys, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, i no excedir l'edat màxima de
jubilació forçosa.
d) Per quedar exempt de la prova de català: Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de Català (certificat
C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o els reconeguts per aquesta com a equivalents
o superiors. Així mateix, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, quedaran exemptes les persones
aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal a l'Ajuntament de Lloret de Mar,
en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior o que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
e) Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d'origen no sigui el castellà, i no puguin acreditar el nivell superior d'acord
amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una de les proves de la oposició en castellà per tal d'acreditar els
coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, d?acord amb el que estableix l' article 9 del RD 543/2001,
de 18 de maig.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs-oposició es dirigiran a l'Alcalde-President de la Corporació i es presentaran
a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, dins el termini de vint (20) dies naturals, a comptar des del dia següent a la
publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les persones aspirants manifestaran en aquest document que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en
la Condició Segona, i que es comprometen a prestar jurament i promesa tal com estableix el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.
D'acord amb el que s'estableix en la condició tercera de les bases generals, caldrà fer efectiu el pagament dels drets per a
qualsevol procés de selecció de personal, que són els que figuren en l'ordenança fiscal núm. 8 anomenada ?Taxa per realització
de serveis de competència local? de l'any en curs, es podrà fer efectiu directament a la OIAC (Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana) situada als baixos de l'Ajuntament, o bé enviant una sol·licitud de pagament al correu electrònic rendes@lloret.cat
indicant el concepte de drets d'examen, el Nom, Cognoms, adreça i DNI de la persona interessada i el número de referència
del procés selectiu. Posteriorment s'enviarà un correu electrònic de resposta a la sol·licitud presentada, en el qual s'adjuntarà
una carta de pagament amb el codi de barres, la qual es podrà fer efectiva a qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora ?La
Caixa? (CAIXABANK).
En cap cas, el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la
instància per participar en la convocatòria.
No es procedirà a la devolució de les taxes per drets d' examen en els supòsits d'exclusió del procés selectiu per causa
imputable a l' interessat.
En cas que el pagament dels drets per a qualsevol procés de selecció s'efectuï mitjançant carta de pagament a l'entitat
col·laboradora ?La Caixa? caldrà adjuntar la documentació justificativa corresponent a la sol·licitud.
A la instància s'hi adjuntarà:
? Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
? Fotocòpia de la titulació requerida.
? ?Currículum Vitae? de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació,
especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
? Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
? Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua
castellana.
? Resguard del pagament de la taxa de 25 ? establerta en les ordenances fiscals d'aquesta Corporació, en concepte de drets
per a qualsevol procés de selecció de personal.
? Qualsevol altre documentació requerida a les bases de la convocatòria.
Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia compulsada o un altre mitjà que n' acrediti l'autenticitat
de forma fefaent, no tenint-se per presentats els documents que no compleixin amb aquest requisit.
TERCERA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
Tots els membres del Tribunal Qualificador tindran veu i vot i estarà constituït de la següent manera:

President: El Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Vocals: La Cap d'Organització i Recursos Humans.


El Cap de Serveis Públics.


Un/a Tècnic/a especialista en la matèria d'una altra Administració, designat per l'Alcalde-President.

Secretari: El TAG de Serveis Jurídics o funcionari en qui delegui.
QUARTA.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.
A) Fase de concurs
Serveis prestats (màxim 3 punts): 0'2 punts/mes fins a un màxim de 3 punts, si es tracta de serveis prestats a l'Administració
Local, i de 0'1 punts/mes fins a un màxim de 2 punts, si es tracta de serveis prestats a qualsevol altre lloc públic o privat,
desenvolupant funcions i tasques de contingut tècnic i responsabilitat que el Tribunal consideri anàlogues a les que es
desenvoluparan en aquesta plaça.
Els serveis prestats en administracions públiques es podran acreditar o bé, mitjançant la certificació de l'òrgan competent
amb indicació de la categoria professional, funcions i període de temps (model Annex I.- Certificació de Serveis prestats), o bé
mitjançant certificació del Secretari en la que s'indiqui els conceptes esmentats anteriorment.
L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran
en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
Els serveis prestats en empreses privades o com a treballadors autònoms es podran acreditar mitjançant fotocòpia del
contracte de treball, nòmines, vida laboral o certificació de l'empresa que acrediti els serveis prestats. En tots els casos caldrà
especificar la categoria professional, funcions i període de temps.

El tribunal valorarà estrictament els períodes de temps treballat que s'hagin acreditat de la forma detallada anteriorment.
Cursos (màxim 3 punts): de contingut o matèries relacionades amb l'Administració Pública tinguin o no relació directa amb el
contingut i tasques de la plaça convocada i/o Cursos relacionats directament amb el contingut de la plaça convocada i cursats
en entitats privades, d'acord amb el següent barem:
Cursos d'assistència:

- de 15 a 20 hores lectives .................................... 0.05
- de 21 a 40 hores lectives .................................... 0.10
- de 41 hores o més ............................................... 0.15
Cursos d'assistència i aprofitament:
- de 15 a 20 hores lectives .................................... 0.10
- de 21 a 40 hores lectives .................................... 0.20
- de 41 hores o més ............................................... 0.40
Els cursos que no superin 15 hores lectives, els que no es pugui acreditar la durada, els que el Tribunal consideri desfasats, així
com, l'assistència a jornades d'actualització, els seminaris, congressos i conferències, etc. no es puntuaran.
Només es tindran en compte els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, universitats,
col·legis professionals o per centres d'ensenyament públics o privats oficials autoritzats.
Les diferents edicions d'un mateix curs seran valorats un sol cop.
Màsters i Postgraus (màxim 1 punt): per titulació superior a l'exigida en la convocatòria, d'acord amb el següent barem:
? Postgraus relacionats amb el contingut de la plaça convocada...0,25
? Màsters relacionats amb el contingut de la plaça convocada ......0,50
Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques i/o postgraus i màsters poden ser substituïts pel document acreditatiu
d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.
La puntuació de la fase de concurs, només es sumarà a l'obtinguda en la fase d'oposició en cas d'haver superat la mateixa.
B) Fase d'oposició.
a) Prova de català: Efectuar una prova específica per tal d'acreditar un coneixement de la llengua catalana corresponent
al Nivell de Suficiència (Nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística. Aquesta prova serà efectuada per la
Tècnica de l'Oficina de Català de Lloret de Mar.
b) Prova de coneixements: Que consistirà en contestar, durant un termini màxim de 75 minuts, un exercici de preguntes
curtes o bé un qüestionari tipus test de preguntes multiopció, relacionades amb el temari de l'ANNEX I.
c) Prova pràctica: Resoldre, en el termini màxim d'una hora i quart, un o més supòsits pràctics, sobre tasques pròpies de
la plaça convocada.
Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d' origen no sigui el castellà, i no hagin pogut acreditar el nivell
superior (C1) d'acord amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una part d'aquesta prova de la oposició
en castellà per tal d'acreditar els coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, d'acord amb el que
estableix l' article 9 del RD 543/2001, de 18 de maig.
d) Entrevista personal, on es tindrà en compte si les capacitats, aptituds i habilitats dels aspirants s'adeqüen al perfil de la
plaça convocada. Així mateix, els membres del Tribunal podran sol·licitar els aclariments sobre els aspectes curriculars
que considerin adients.
e) Període de pràctiques, d'acord amb el que estableixen les bases generals.
CINQUENA.- QUALIFICACIÓ.
Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris (excepte l'entrevista que és obligatòria però no eliminatòria), i es puntuaran
en la forma següent:
a) prova de català, en cas de fer-se, es qualificarà com a APTE o NO APTE.
b) prova de coneixements. L'exercici teòric es puntuarà de 0 a 20 punts, essent necessari per superar la prova una
puntuació de 12 punts.
c) prova pràctica, es puntuarà de 0 a 10 punts i serà necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
d) l'entrevista personal es puntuarà de 0 a 5 punts.
e) el període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els i les aspirants que
obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu.
Els mèrits al·legats s'hauran de justificar documentalment i, hauran de presentar-se juntament amb la instància sol·licitant
prendre part en la convocatòria.
El nombre de punts que podrà ser atorgat per cada membre del Tribunal serà de 0 a 20, de 0 a 10 i de 0 a 5 punts per cadascuna
de les proves .
Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels diferents membres del Tribunal, i dividint el total pel
nombre d'assistents al mateix.
Es farà una llista amb les persones que, havent superat el procés selectiu d'aquesta convocatòria, no hagin estat l'aspirant o
aspirants proposats pel Tribunal per ocupar la plaça o lloc de treball, les quals passaran a formar part de la borsa de treball per
cobrir possibles interinatges o contractes temporals, d'acord amb els criteris de la borsa de treball aprovats per l'Ajuntament.
SISENA.- RECURSOS.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'Alcalde i/o la Junta de Govern Local, si aquests actes decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir
de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'òrgan que hagi dictat l'acte, o bé recurs contenciós administratiu
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, al jutjat contenciós administratiu
corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir
de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
SETENA.- DRET SUPLETORI.
Per tot allò que no s'ha previst en aquestes Condicions, serà d'aplicació el que disposen el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de
30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública i modificacions legislatives posteriors, en aquells articles que no hagin estat
derogats; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reial Decret 861/1986,
de 25 d'abril, del règim de retribucions dels funcionaris de l'Administració Local; la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats dels personal al servei de les Administracions públiques; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública i les seves posteriors modificacions legislatives; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya i les seves posteriors modificacions, i la resta de disposicions vigents
en la matèria.
ANNEX I :TEMARI

TEMARI GENERAL PER A LES CONVOCATÒRIES DE PLACES DEL GRUP A (SUBGRUP A1)
1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals.
2. Organització política de l'Estat: El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial.
3. Organització territorial de l'Estat: Comunitats autònomes, províncies i municipis.
4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
5. Règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Legislació de règim local a Catalunya.
6. Potestat reglamentària a l'àmbit local: Ordenances i Reglaments. Procediment d'elaboració i d'aprovació. Els Bans.
7. Organització municipal: Òrgans necessaris i complementaris. Breu estudi d'aquests. Atribucions dels òrgans necessaris.
8. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: Convocatòria i ordre del dia. Debats, votacions i quòrums. Actes i certificats
d'acords.
9. El procediment administratiu comú: Concepte d'interessat. Fases del procediment.
10. Actes administratius: Requisits, eficàcia i supòsits de nul·litat i anul·labilitat.
11. L'obligació de resoldre i el silenci administratiu. Els recursos administratius.
12. Contractació administrativa: Concepte de contracte administratiu. Diferents tipus de contractes administratius. Contractes
subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada.
13. La selecció del contractista: Procediments i tràmits a utilitzar en els contractes subjectes a regulació harmonitzada.
14. Els béns de les entitats locals: Concepte i classes. Classes de utilització i aprofitament dels béns de domini públic.
15. Formes de gestió del servei públic. gestió directa i indirecta.
16. Drets i deures dels empleats públics.
17. Hisendes locals: Recursos dels municipis. Els tributs propis dels municipis: Impostos, taxes i contribucions especials.
18. Estructura dels estats de ingressos i despeses del pressupost dels ens locals.
TEMARI ESPECÍFIC:
1. L'enginyer municipal. Funcions. Serveis bàsics que s'han de garantir per part de l'administració local. Competències dels
Ajuntaments.
2. El contracte d'obres de l'Administració. La preparació del contracte. Els procediments d'adjudicació del contracte d'obres.
3. L'execució del contracte d'obres. Comprovació del replanteig. Pla de treball, materials i maquinària. Control de qualitat.
4. La casuística en l'execució d'obres. La modificació del contracte d'obres. Obres complementàries. Incidències contractuals,
resolució del contracte d'obres. La recepció de l'obra i terminis per als tràmits i de garantia.
5. Direcció i execució de l'obra pública. Modificacions d'obra i projectes reformats. Recepció i certificació final. Liquidació
de les obres.
6. Llei de contractes del sector públic i l'actuació de l'Administració.
7. Tipus de contractes del sector públic. Elaboració de plecs de condicions.
8. La llei municipal i de règim local de Catalunya. Competències i obligacions dels ens locals en les obres i serveis públics.
9. Infraestructures de serveis urbans. Xarxes d'instal·lacions. Consideracions generals i competències de les diferents
administracions.
10. Implantació d'infraestructures de serveis en l'àmbit urbà. Procés constructiu. Afectació amb altres serveis existents.
11. Serveis urbanístics. Paviments, calçades i voreres. Consideracions generals. Dimensionat, tipus, materials i seccions
constructives.
12. Paviments en la via pública. Tipologies i aplicacions. Dimensionat, manteniment i reparació. Procés constructiu.
13. Paviments amb asfalt. Càlcul de seccions. Sistemes constructius. Composició, tipologies i aplicacions.
14. Els paviments d'asfalt en carreteres. Normatives d'aplicació i control de qualitat. Reparació de paviments envellits. Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
15. Normativa vigent d'accessibilitat. L'accessibilitat a l'espai públic. Solucions constructives habituals i mobiliari urbà.
16. Projectes d'urbanització. Objecte, contingut i determinacions. Desenvo-lupament i control de les obres.
17. Topografia. Conceptes bàsics. Aplicabilitat en les obres municipals. Aparells de mesura. Sistemes de càlcul.
18. El projecte d'obres. Documentació que comprèn. El plec de condicions i el pressupost.
19. El projectes d'obres. Avantprojectes i estudis previs. Disseny de la vialitat i l'espai públic. Conceptes tècnics i normativa
d'aplicació.
20. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que incorpora les modificacions
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Projectes d'urbanització. Tramitació i execució. Conceptes bàsics.
21. Urbanisme i planejament. Sistemes d'actuació pel desenvolupament del planejament. L'actuació municipal en el
desenvolupament urbanístic d'iniciativa privada.
22. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lloret de Mar. Regulacions urbanístiques que afecten als serveis públics.
Hidrologia i drenatge urbà.
23. Elaboració i direcció d'estudis de seguretat i salut: elaboració i contingut mínim. El pla de seguretat i salut.
24. La coordinació de seguretat i salut durant les obres. Normativa de prevenció de riscos laborals. Responsabilitats.
25. Protecció col·lectiva i individual dels treballadors. Mesures de seguretat en obres i treballs a la via pública.
26. Estalvi en la factura energètica de les instal·lacions municipals.
27. Electricitat. Instal·lacions elèctriques i d'il·luminació. Conceptes generals. Xarxes de transport d'energia elèctrica.
28. Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions complementàries. Instal·lacions interiors o receptores. Legalització
i revisions.
29. Proteccions contra contactes directes i indirectes en instal·lacions elèctriques. Aïllament elèctric. Càlculs bàsics.
Manteniment.
30. Instal·lacions elèctriques en dependències municipals i en locals de pública concurrència. Prescripcions particulars.
31. Instal·lacions d'enllaç, escomeses, i instal·lacions temporals per a fires. Sistemes d'il·luminació. Disseny, regulació i càlcul.
32. Eficiència energètica. Certificació energètica d'edificis. Accions per la millora en l'eficiència energètica dels edificis
municipals. Normativa que afecta als edificis municipals.
33. Estalvi i millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions elèctriques municipals. Exemples i aplicacions.
34. PAES. Criteris generals d'estalvi energètic en els municipis.
35. Control dels costos energètics. Control i regulació del consum energètic als edificis i instal·lacions. Il·luminació interior.
Sistemes de ventilació i climatització. Criteris actuals.
36. Sistemes de calefacció i climatització. Tipus de calefacció. Objecte de la calefacció i condicions que ha de complir. La
bomba de calor. Principis de funcionament. Rendiments.
37. Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. Aïllament, ventilació, estalvi energètic, regulació i control. Manteniment
de les instal·lacions.
38. Sistemes d'Informació Geogràfica. Generalitats. Aplicacions pel manteniment de la via pública i les xarxes de serveis
municipals.
39. El Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials, RD 2267/2004, i Llei 3/2010, de Prevenció i
Seguretat en matèria d'Incendis en Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis.
40. Codi Tècnic de l'Edificació. Sistemes de detecció i extinció automàtica d'incendis. Generalitats.
41. Codi Tècnic de l'Edificació. Concepte de càrrega de foc. Compatibilitat amb l'edifici. Inflamabilitat i potència calorífica.
42. Resistència i estabilitat al foc dels elements constructius. Vies d'evacuació. Càlcul d'ocupació en establiments de pública
concurrència.
43. Sistemes de protecció contra incendis als edificis: protecció activa i passiva.
44. La llei de prevenció i control ambiental d'activitats. Normativa municipal. Criteris ambientals per a l'establiment
d'activitats en sòl urbà.
45. Els projectes de llicències ambientals. Classificació i contingut mínim. Tramitació municipal en l'establiment de noves
activitats al municipi. Generalitats.
46. El soroll. Principis físics bàsics. Mesurament del soroll. Solucions tècniques i administratives. Normativa vigent a
Catalunya.
47. Codi Tècnic de l'Edificació, RD 314/2006, de 17 de març. Els documents bàsics de seguretat en cas d'incendi i d'utilització
i accessibilitat.
48. Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. El Pla d'accessibilitat municipal. Documents que el composen i contingut.
Normativa d'aplicació.
49. El manteniment en les instal·lacions dels edificis municipals. Normativa sectorial d'aplicació.
50. Inspeccions inicials i periòdiques de les instal·lacions. Integració del manteniment en la concepció dels edificis públics.
51. Manteniment conductiu, preventiu i correctiu. Concepte i aplicació en contractes de manteniment integral d'edificis
municipals. Plans de manteniment. Criteris i metodologia.
52. Els residus sòlids urbans. Normativa d'aplicació. Diferents tipus de residus i recollida selectiva. Tipologia. Deixalleries
municipals i plantes de transferència.
53. Plantes de tractament de residus. Diferents tipus de triatge i tractament.
54. Dipòsits controlats de RSU. Tipus. Normativa d'aplicació. Construcció i instal·lacions dels dipòsits controlats de residus.
Seguiment i control de l'explotació. Clausura d'abocadors.
55. Residus en la construcció. Tractaments. Reciclatge i aplicacions en l'obra nova.
56. Recollida de residus urbans. Els residus municipals. Normativa vigent d'aplicació. Competències de l'administració local.
57. Enllumenat públic municipal. Conceptes luminotècnics. Sistemes d'enllumenat i materials. Tipus i característiques.
Càlculs bàsics.
58. Contaminació lumínica. Generalitats. Normativa vigent d'aplicació per a la protecció nocturna del medi.
59. Estalvi d'energia i eficiència energètica a les instal·lacions d'enllumenat públic exterior. Instal·lació elèctrica de
l'enllumenat. Normativa d'aplicació.
60. Enllumenat públic amb tecnologia LED. Avantatges i inconvenients. Tipus de lluminàries i sistemes de regulació més
habituals.
61. El Pla director de l'enllumenat públic municipal. Inventari i control de les instal·lacions.
62. El servei d'abastament d'aigua potable. Xarxes en alta. Xarxes de distribució.
63. Programes de càlcul de xarxes d'aigua potable. Conceptes generals. Dipòsits d'aigua potable.
64. Clavegueram. El servei de manteniment de xarxes de clavegueram. Bombaments i canalitzacions.
65. Xarxes de clavegueram en l'entorn urbà. Conceptes bàsics del drenatge urbà. Xarxes unitàries i separatives.
66. Depuració d'aigües residuals urbanes. Generalitats. Sistemes més habituals de depuració.
67. Càlcul de xarxes de recollida d'aigües pluvials. Generalitats. Escorrentia superficial. Sistemes de Drenatge Urbà Sostenibles
(SUDS).
68. Hidrologia i hidràulica. Conceptes generals i càlculs. Rieres en l'àmbit urbà. Competències municipals.
69. El cicle de l'aigua. Conjunt d'instal·lacions i sistemes que el composen. Característiques principals.
70. L'aigua regenerada. Possibles aplicacions per a l'estalvi d'aigua potable. Normativa i controls.
71. La llei de costes i el Reglament general de costes. Limitacions i autoritzacions necessàries que afecten a l'execució d'obres
i a la implantació d'infraestructures municipals.
72. PMUS ? Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Conceptes bàsics de mobilitat en l'àmbit urbà.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Lloret de Mar, 14 de novembre de 2016
Rafel Josep Garcia Jimenez
Secretari general