Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CRESPIÀ
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 8 de setembre de
2016, va aprovar provisionalment l'expedient de modificació de
l'Ordenança reguladora de la Fira de la Mel.
L'expedient ha estat exposat al públic durant un període de trenta dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 191, de 5 d'octubre de 2016, i al tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament.
Durant el període d'informació pública no s'han presentat reclamacions. Per tant, de conformitat amb allò que disposa l'art. 17 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, l'acord d'aprovació provisional queda elevat a definitiu i es fan públics el textos íntegres de les modificacions
aprovades, els quals són com segueix:
- Modificació de l'ordenança reguladora de la Fira de la Mel.
?Article 16.- Fiança i taxa.
Els firaires hauran d'abonar una fiança per complir amb les obligacions detallades en la present ordenança i en la llicència atorgada.
L'import de la fiança serà de cinc euros (5,00 ?) per metre lineal amb
un mínim de cinquanta euros (50,00 ?).
Es procedirà a la devolució de la fiança un cop la Comissió hagi estudiat el compliment d'aquesta ordenança per tots els firaires.
Els firaires hauran d'abonar una taxa l'import de la qual variarà en
funció dels productes que es volen vendre i els metres lineals que
s'ocupin segons el següent detall:
Producte
Import taxa
Tots els autoritzats menys mel
6,00 ?/ml
Mel
10,00 ?/ml
La taxa per la parada es pagarà amb una antel·lació mínima de tres
setmanes a la celebració de la Fira.
El dissabte de la Fira, el firaire, abans de procedir a instal·lar la pa rada, haurà de presentar el document acreditatiu d'haver efectuat
l'ingrés de la taxa i la fiança.
Crespià, 18 de novembre de 2016
Francesc Xavier Quer i Bosch
Alcalde