Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 12/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 24 de novembre de
2016, aprovà l'expedient de modificació de crèdits número 12/2016
del Pressupost Municipal de l'exercici 2016, per suplements i crèdits
extraordinaris i, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils,
tal com estableix l'article 20.1 del Reial Decret 500/90, comptats a
partir de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a efectes de que els interessats puguin examinar
l'expedient i, formular si cal, les al·legacions que es considerin pertinents, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se'n, a
l'empara del què disposa l'article 169.1 del RD Leg. 2/2004 de 5 de
març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Castelló d'Empúries, 25 de novembre de 2016
Salvi Güell i Bohigas
Alcalde