Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 9/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
El Ple de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, en sessió de 24 de novembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 9/2016 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, amb el finançament que en el mateix
es determina, el qual s'exposa al públic amb la finalitat que, durant
el termini de quinze dies hàbils des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
puguin presentar-se les reclamacions que s'estimin pertinents per
part dels interessats a què fa referència l'article 22 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril.
De conformitat amb l'acord adoptat, la modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no es
presenten reclamacions o al·legacions.
Cassà de la Selva, 25 de novembre de 2016
Martí Vallès i Prats
Alcalde