Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
Els expedients 3CE 8/2016 i 3SC 2/2016 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, relatius a les modificacions de crèdit del
pressupost de l'exercici 2016, van ser publicats en el BOP núm.210
de data 3 de novembre de 2016 i, durant el termini d'informació pública, no s'ha presentat cap reclamació ni suggeriment, quedant els
esmentats expedients definitivament aprovats, d'acord amb l'article
169.1, per remissió del 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
L'import dels crèdits i de les previsions definitives del pressupost a
nivell de capítols és el següent:
Cassà de la Selva, 25 de novembre de 2016
Martí Vallès i Prats
Alcalde