Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost 11/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAPMANY
No havent-se presentat al·legacions a l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número
11/2016, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 25 d'octubre de 2016, el mateix ha esdevingut definitiu.
En compliment d'allò previst als articles 169.3 i 177 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, es procedeix a la publicació d'un resum del pressupost de la Corporació per capítols, després de la
modificació, per tal que es produeixi la seva entrada en vigor.
RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016
MODIFICACIÓ 11/2016
INICIAL
MOD.
DEFINITIU
I
IMPOSTOS DIRECTES
275.148,50

275.148,50
II
IMPOSTOS INDIRECTES
5.000,00

5.000,00
III
TAXES I ALTRES INGRESSOS
94.045,00

94.045,00
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
188.719,41

188.719,41
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
6.400,00

6.400,00
RECURSOS ORDINARIS
569.312,91
569.312,91
VI
ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS
4.380,00

4.380,00
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
290.017,98

290.017,98
VIII
ACTIUS FINANCERS
0,00

0,00
IX
PASSIUS FINANCERS
0,00

0,00

RECURSOS CAPITAL
294.397,98
294.397,98
TOTAL INGRESSOS
863.710,89

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2016
MODIFICACIÓ 11/2016
INICIAL
MOD.
DEFINITIU
I
DESPESES PERSONAL
141.942,90
-1.000,00
140.942,90
II
DESPESES CORRENTS
362.918,42
1.794,19
364.712,61
III
DESPESES FINANCERES
700,00

700,00
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
13.970,00
-125,50
13.844,50
V
FONS DE CONTINGÈNCIES
777,22
-777,22
0,00
PRESSUPOST ORDINARI
520.308,54
520.200,01
VI
INVERSIONS REALS
325.502,35
108,53
325.610,88
VII
TRANSFERENCIES CAPITAL
0,00

0,00
VIII
ACTIUS FINANCERS
0,00

0,00
IX
PASSIUS FINANCERS
17.900,00

17.900,00

PRESSUPOST CAPITAL
343.402,35
343.510,88
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
863.710,89

Els presents acords d'aprovació definitiva exhaureixen la via administrativa i contra els mateixos es pot interposar recurs
contenciós-administratiu davant de la Sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la present publicació.
Capmany, 24 de novembre de 2016
Joan Fuentes Pomés
Alcalde