Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fis-cals reguladores de tributs per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BEUDA
El Ple de l'Ajuntament de Beuda, en sessió ordinària celebrada el
dia 24 de novembre de 2016, aprova provisionalment la modificació
de les següents Ordenances fiscals:
? Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
? Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització
d'edificis municipals.
De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposen al públic aquests
expedients pel termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, perquè les persones interessades el puguin examinar i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se'n cap, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
de cap nou acord.
Les Ordenances fiscals es poden consultar a les dependències municipals (plaça major, núm. 4), en horari d'atenció al públic, i a la
seu electrònica de l'Ajuntament ((http://www.beuda.cat/seu-electronica/).
Beuda, 25 de novembre de 2016
Anna Vayreda i Torrent
Alcaldessa