Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la imposició de diverses taxes i de les or-denances fiscals reguladores de les mateixes per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BEUDA
El Ple de l'Ajuntament de Beuda, en sessió ordinària celebrada el
dia 24 de novembre de 2016, aprova provisionalment la imposició
de les taxes que tot seguit es relacionen, així com les Ordenances
fiscals reguladores de les mateixes:
? Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per llicències o
comprovació d'actes comunicats en matèria d'urbanisme, així
com per la tramitació d'expedients de gestió urbanística a instància de part.
? Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per la tramitació
de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació
prèvia ambiental, activitats innòcues i de baix risc, així com espectacles i activitats recreatives.
? Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per l'expedició de
documents administratius.
? Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la tramitació
de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als
establiments oberts al públic.
? Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa pel servei de celebració de matrimoni en forma civil.
? Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general.
De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposen al públic aquests
expedients pel termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, perquè les persones interessades el puguin examinar i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se'n cap, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
de cap nou acord.
Les Ordenances fiscals es poden consultar a les dependències municipals (plaça major, núm. 4), en horari d'atenció al públic, i a la seu
electrònica de l'Ajuntament (http://www.beuda.cat/seu-electronica/).
Beuda, 25 de novembre de 2016
Anna Vayreda i Torrent
Alcaldessa