Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal en l'ús del sòl i en l'execució d'obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BEUDA
El Ple de l'Ajuntament Beuda, en sessió ordinària celebrada el dia 24
de novembre de 2016, aprova inicialment l'Ordenança reguladora
dels procediments d'intervenció administrativa municipal en l'ús
del sòl i en l'execució d'obres.
L'expedient s'exposa a informació pública, per un termini de 30 dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de l'última publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el diari
El Punt Avui i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament per
què les persones interessades el puguin examinar i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se'n cap,
l'acord d'aprovació inicial es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat de cap nou acord.
L'expedient es pot consultar a les dependències municipals (plaça
major, núm. 4), en horari d'atenció al públic, i a la seu electrònica de
l'Ajuntament (http://www.beuda.cat/seu-electronica/).
Beuda, 25 de novembre de 2016
Anna Vayreda i Torrent
Alcaldessa