Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia vint-i-vuit de novembre de 2016, el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici de 2017 i el Pressupost Consolidat amb el
propi de la Corporació, el del Consorci de l'Estany i el del Consorci
Esportiu de l'Estany de Banyoles, així com les Bases d'Execució, restarà exposat al públic a la Secretaria Municipal, durant el termini de
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació
d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d'examen
de reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 169
del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En supòsit que, durant el termini d'exposició al públic, no es presenti cap reclamació, aquesta resolució s'entendrà definitiva sense
necessitat d'adoptar nou acord.
Banyoles, 29 de novembre de 2016
Miquel Noguer i Planas
Alcalde