Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la modificació d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BANYOLES
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 21 de novembre de 2016 va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar la modificació del PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRER
DELS VALLS, redactat per l'enginyer municipal Sr. Pere Roura i
Sole. Aquesta modificació del projecte suposa una variació del cost
de 19.865,86 ? més el 21 % d'IVA que puja l'import de 4.171,83 ?. En
conseqüència, el pressupost total d'execució material per contracta
del projecte per a l'arranjament del Carrer dels Valls és de 218.828,16
? més el 21 % d'IVA d'import 45.953,91 ?.
Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicacio del present edicte.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent a publicacio del present edicte.
Banyoles, 22 de novembre de 2016
Miquel Noguer i Planas
Alcalde