Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la modificació d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BANYOLES
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 14 de novembre de 2016 va adoptar, entre d'altres, l'acord d' APROVAR la
modificació no substancial del projecte constructiu de les obres de
millora del sanejament al Barri de la Farga?, redactat per ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L. i per l'enginyer municipal Sr.
Pere Roura i Soler.
Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicacio del present edicte.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent a publicacio del present edicte.
Banyoles, 15 de novembre de 2016
Miquel Noguer i Planas
Alcalde