Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003,
general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres
interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis
que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d'anuncis dels ajuntaments
d'aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant
Francesc, 29, 1er ? Girona) per un període d'UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de
conformitat amb l'article 19.1 de l'Ordenança general de gestió de XALOC.
El termini de pagament en període voluntari d'aquests tributs s'iniciarà el dia
30/11/2016 i finalitzarà 30/01/2017
RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
De conformitat amb l'article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra
els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs i resta d'ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs
de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de finalització del període d'exposició pública.
No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a
l'article 73 del Reglament General de Recaptació.
LLOC I FORMA DE PAGAMENT
- Mitjançant la presentació del document ? avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les
següents entitats col·laboradores:
BANCO POPULAR - BANCO SABADELL - BANCO SANTANDER - BBVA - CAJA DUERO - BANKIA - CATALUNYA
BANC - IBERCAJA BANCO - ?LA CAIXA? - SERVICAIXA - CAIXABANK - A L'OFICINA VIRTUAL www.xalocgirona.cat
En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d'aquest a les oficines de
XALOC.
- Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre
de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent
AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE
El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament
general de recaptació.
PERÍODE EXECUTIU
Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s'iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment
en via executiva, i s'acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d'acord amb allò que
disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.
INFORMACIÓ i CONSULTES
Telèfon: 872081791
Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat
Annex
PADRONS EXERCICI 2016 Novembre
MUNICIPI
EXERCICI
TIPUS INGRÉS
IMPORT
AJ. DE CASSA DE LA SELVA
2016
PPSP
14.890?
TOTAL: 14.890 ?
Girona, 23 de novembre de 2016
Núria Prado i Andreu
Directora de l'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació