Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment d'al ò que disposen l'article 17.4 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i
l'article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària amb data 27 de setembre de
2016 aprovà provisionalment la modificació d'una ordenança fiscal per a l'any 2016 i següents.
Atès que s'ha publicat l'anunci en el Butl etí Oficial de la Província núm. 189 de 30 de setembre de 2016 i
atès que ha transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
1. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2016 i següents la modificació de l'ordenança fiscal
Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
2. El text de l'ordenança consta a l'expedient, i en concret s'afegeix un nou article amb el redactat següent:
Article 12. Bonificacions
?Es bonificarà el 90% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en els casos d'adaptació
d'habitatges per a persones discapacitades.?
3. Els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2016 i següents es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l'ajuntament.
4. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butl etí
Oficial de la Província.
Contra l'aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de
publicació d'aquest anunci en el Butl etí Oficial de la Província.
Bovera, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Òscar Acero Giral