Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació dels padrons fiscals de les quotes dels socis corresponents al quart trimestre de 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
La Junta de Govern Local en data 21 de novembre de 2016 s'ha aprovat els padrons fiscals del poliesportiu
de les quotes de soci del quart trimestre de 2016.
Els padrons fiscals s'exposen al públic durant el termini de vint dies comptats a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest edicte en el BOP de Lleida, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
reclamacions que creguin adients.
Conforme amb el que preveuen els articles 102.3, 109 i 7.1.e) de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,
general tributària, 60 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'exposició del Padró produeix els efectes
de notificació de la quota a cadascun dels contribuents que figuren en l'esmentada relació.
Al mateix temps, conforme a les previsions de l'article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), contra aquesta resolució,
que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha
dictat, dintre del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació o,
si escau, des del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta.
Tanmateix, podran formular, si escau, qualsevol altre recurs que considerin convenient i que legalment
correspongui.
La presentació de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció administrativa perquè
l'acte administratiu notificat sigui efectiu, l evat que així ho acordi l'òrgan administratiu competent, prèvia
sol·licitud de l'interessat dintre dels terminis per presentar-los, a la que haurà d'adjuntar garantia que
cobreixi la totalitat del deute tributari impugnat, més l'interès de demora originat per la suspensió fins a la
resolució del recurs formulat, conforme al que preveu l'article 14.2.i (TRLRHL).
Bel ver de Cerdanya, 22 de novembre de 2016
L'alcalde, F. Xavier Porta Pous