Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En compliment del que disposa l'article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple, de data 30 de setembre de 2016, ha aprovat per
majoria la modificació de determinades ordenances fiscals per a l'any 2017.
Atès que s'ha publicat l'anunci en el BOP núm. 193, de data 6 d'octubre de 2016, i atès que no s'ha
presentat cap mena d'al·legació al respecte, els acords que s'especifiquen seguidament han esdevingut
definitius.
S'acorda, doncs, aprovar definitivament per a l'exercici 2017 i següents la modificació dels articles de les
ordenances fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics, fixades en l'acord del Ple, de data 30
de setembre de 2016 i que són:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Impost sobre béns immobles
Substituir el tipus impositiu dels béns immobles de naturalesa rústica pel 0,96
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
El quadre de tarifes de l'article 6.2 queda substituït pel següent:
POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES
TARIFA LLEI ?
COEFICIENT
TARIFA MUNICIPAL
a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
12,62
1,92295
24,27
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
34,08
1,92295
65,54
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
71,94
1,92295
138,33
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
89,61
1,92295
172,32
- De més de 20 cavalls fiscals
112,00
1,93865
217,23
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
83,30
1,95874
163,16
- De 21 a 50 places
118,64
1,95874
232,38
- De més de 50 places
148,30
1,95874
290,48
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil
42,28
1,95874
82,81
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
83,30
1,95874
163,16
- De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
118,64
1,95874
232,38
- De més de 9.999 kg de càrrega útil
148,30
1,95874
290,48
d)TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
17,67
1,95874
34,61
- De 16 a 25 cavalls fiscals
27,77
1,95874
54,39

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
- De més de 25 cavalls fiscals
83,30
1,95874
163,16
e) REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De 750 a 1.000 kg de càrrega útil
17,67
1,95874
34,61
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
27,77
1,95874
54,39
- De més de 2.999 kg de càrrega útil
83,30
1,95874
163,16
f) D'ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
4,42
1,95874
8,66
- Motocicletes fins a 125 cc.
4,42
1,95874
8,66
- Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
7,57
1,95874
14,83
- Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
15,15
1,95874
29,68
- Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
30,29
1,95874
59,33
- Motocicletes de més de 1.000cc
60,58
1,95874
118,66
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
Taxa per expedició de documents administratius
Substituir l'epígraf segon de l'article 7 pel següent:
Certificat de convivència i residència.............................................................................................................7,20?
Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes..............................................................................0?
En l'epígraf cinquè de l'article 7, Documents relatius al servei d'urbanisme, es modifica el següent:
Punt 13: afegir el següent:
- Tramitació expedient d'activitats en règim de declaració responsable.........................................................50?
- Inspecció d'activitats en règim de declaració responsable............................................................................50?
S'afegeix el Punt 26-Expedient comunicació prèvia d'obres.......................0,2% del pressupost, mínim 45,32?
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Taxa de clavegueram
Substituir les tarifes de l'article 5 per les següents:
Habitatges....................................................................................................................................................28,20?
Finques i locals no destinats a habitatge..........................................................................................................54?
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Taxa de cementiri municipal
Substituir les tarifes de l'article 6 per les següents:
Nínxols zona antiga.........................................................................................................................................500?
Nínxols zona nova........................................................................................................................................1.100?
Tombes soterrades.......................................................................................................................................3.000?
Conservació:
Nínxols...............................................................................................................................................................12?
Foses..................................................................................................................................................................21?
Columbaris.........................................................................................................................................................12?
Panteons.........................................................................................................................................................32,5?

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa per al desguàs de clavegueres particulars a la xarxa general
Substituir les tarifes per les següents:
Habitatges..........................................................................................................................................................15?
Locals.................................................................................................................................................................10?
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
Taxa per la connexió de preses d'aigua a la xarxa general de la població
Substituir les tarifes per les següents:
Habitatges..........................................................................................................................................................15?
Locals.................................................................................................................................................................10?
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Substituir la tarifa d l'article 5 per la següent:
Per retirada i transport de cada vehicle............................................................................................................80?
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Ordenança reguladora dels preus públics
Afegir el següent punt:
En el cas de cadires i taules amb els seus cavallets, caldrà dipositar una fiança de 100? que es retornarà si
les cadires i/o taules es tornen en perfecte estat.
En el cas de l'equip gran de musica, caldrà dipositar una fiança de 150? que es retornarà si l'equip es torna
en el mateix estat en que es va deixar.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament,
carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena
Es modifica el quadre de tarifes de l'article 6è:
Quantitat anyal per metre lineal 18? x metre lineal
Placa en dipòsit, 25?. Si es dona de baixa ha de tornar placa i es torna el dipòsit, sinó se li retira al seu
càrrec i no es retorna el dipòsit.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
Ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i
instal·lacions anàlogues
Es substitueixen les tarifes per les següents:
ABONAMENTS
ENTRADES
TEMPORADA
MENSUAL
DS, DG I FESTIU
LABORAL
Familiar - Pares + nens de 3 a 7 anys
76,00 ?
50,00 ?
Adult i 1 nen de 3 a 7 anys
55,00 ?
40,00 ?
Adult
50,00 ?
35,00 ?
6,00 ?
4,00 ?
Infantil de 3 a 7 anys
2,00 ?
2,00 ?

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Infantil de 8 a 13 anys
25,00 ?
20,00 ?
4,00 ?
3,00 ?
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o superior al 65%)
25,00 ?
20,00 ?
4,00 ?
3,00 ?
Ocupació de les taules (taula/dia)
7,00 ?
- ?
Adults - preu de grup
5,00 ?
3,00 ?
Infantil de 8 a 13 - preu de grup
3,00 ?
2,00 ?
Nens de estades
- ?
0,50 ?
Per determinar l'edat de la persona es tindrà en compte l'any de naixement
Familiar - Pares + nens de 3 a 7 anys
Inclou el pare, la mare i els fil s d'edat compresa entre els 3 i els 7 anys
Adult i 1 nen de 3 a 7 anys
Inclou un adult i 1 nen d'edat compresa entre els 3 i els 7 anys
Adult
Persona d'edat compresa entre 14 i 64 anys
Infantil de 3 a 7 anys
Persona d'edat compresa entre 3 i 7 anys
Infantil de 8 a 13 anys
Persona d'edat compresa entre 8 i 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat
Jubilat és la persona més gran de 65 anys i que acrediti la jubilació, persona de menys de 65 anys que
acrediti la jubilació anticipada, pensionista és la persona que té reconeguda una discapacitat de grau 65%
Adults - preu de grup
Persona d'edat compresa entre 14 i 64 anys que pertany a alguna associació o entitat. El grup ha de ser
d'un mínim de 20 persones. Els grups de persones residents en centres assistencials i empadronats al
municipi gaudiran d'exempció.
Infantil de 8 a 13 - preu de grup
Persona d'edat compresa entre 8 i 13 anys que pertany a alguna associació o entitat. El grup ha de ser
d'un mínim de 20 persones
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de la bàscula municipal
Es substitueixen les tarifes vigents per les següents:
Vehicle buit...................................................................................................................................................2 euros
Vehicle carregat........................................................................................................................................2,5 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Les tarifes vigents són les mateixes que les aprovades per l'any 2016, sense variació.
Gener ?desembre 2017...........................................................................................................................135?/mes
Primera matrícula.............................................................................................................................................120?
Segona matrícula...............................................................................................................................................75?
Tercera matrícula...............................................................................................................................................50?

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Despeses d'inscripció:
Primera matrícula............................................................................................................................................120 ?
Segona matrícula..............................................................................................................................................75 ?
Tercera matrícula..............................................................................................................................................50 ?
Material escolar.................................................................................................................................................25 ?
Serveis d'escolarització..........................................................................................................................135 ?/mes
Horari extraescolar:
½ hora fixa...........................................................................................................................................15,25 ?/mes
1 hora fixa............................................................................................................................................25,40 ?/mes
½ hora esporàdica...................................................................................................................................3,05 ?/dia
1 hora esporàdica....................................................................................................................................6,10 ?/dia
Servei de menjador fix:
P1 i P2 (fix)..........................................................................................................................................5,50 ?/menú
Nadons (fix).........................................................................................................................................4,50 ?/menú
P1 i P2 (esporàdic)..............................................................................................................................7,50 ?/menú
Nadons (esporàdic).............................................................................................................................6,00 ?/menú
Despeses per devolució de rebuts............................................................................................10 ?/rebut retornat
Almacel es, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Ibarz Gilart