Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases reguladores per a la selecció d'una plaça de tècnic a jornada parcial, per al desenvolupament del projecte transfronterer subvencionat pel fons europeu POCTEFA
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON
Per Resolució de Presidència de data 9 de novembre de 2016, s'han aprovat les bases reguladores per a la selecció d'una plaça
de tècnic a jornada parcial de 20 hores/setmana, per al desenvolupament del projecte transfronterer subvencionat pel fons
europeu POCTEFA, i la corresponent convocatòria.
En compliment del que estableix la normativa vigent, es publica el text íntegre de les bases aprovades.
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ, EN RÈGIM TEMPORAL,
D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC AUXILIAR A JORNADA PARCIAL, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
TRANSFRONTERER SUBVENCIONAT PEL FONS EUROPEU POCTEFA
1.-Disposicions generals.
Aquestes bases específiques regiran la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic auxiliar, en
règim temporal i a jornada parcial de 20 hores a la setmana, per al desenvolupament del projecte transfronterer subvencionat
pel fons europeu POCTEFA.
2.-Característiques de la plaça
Denominació de la plaça: tècnic auxiliar
Nivell de titulació: Títol de Batxillerat o equivalent.
Sistema selectiu: concurs
Dedicació: a temps parcial, 20 hores/setmana
Tipus de contracte: Temporal ?per obra o servei determinat, fins a la finalització del projecte a desenvolupar, vinculat a la
subvenció del projecte PATRIMC@T ? POCTEFA
3.-Característiques del projecte a desenvolupar i tasques específiques de la plaça
Denominació del Projecte: El patrimoni militar a la Vall de Camprodon - PATRIMC@T ? POCTEFA
Tasques:
1. Elaboració i georeferenciació de l'inventari del patrimoni militar de la Vall de Camprodon.
2. Elaboració i disseny de fitxes descriptives i de valoració dels recursos del patrimoni militar de la Vall de Camprodon.
3. Desenvolupament de la proposta del producte turístic ?El patrimoni militar de la Vall de Camprodon? segons blocs
d'interès marcats.
4. Organització i gestió de les jornades formatives i divulgatives del projecte ?El patrimoni militar de la Vall de
Camprodon?.
5. Disseny, gestió i desenvolupament del pla de comunicació establert pel projecte ?El patrimoni militar de la Vall de
Camprodon?, segons criteris marcats.
6. Participació en el treball en xarxa, dins del projecte PATRIMC@T ? CIAP POCTEFA
7. Suport a l'ens i a les accions de dinamització turística coordinades amb el projecte.
4.1.- Requisits de caràcter general:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Els nacionals de la resta d'estats membres de la Unió Europea i qualsevol altre estat en els quals, en virtut dels tractats
internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
El cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, dels espanyols i nacionals dels estats inclosos en l'anterior apartat b),
sempre que no estiguin separats de dret, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec, qualsevol
que sigui la seva nacionalitat.
c) Els estrangers que es trobin a Espanya en situació de legalitat i siguin titulars d'un document que els habiliti per a residir
i per a poder accedir sense limitacions al mercat laboral. En conseqüència, podran participar els que es trobin en situació de
residència temporal, els que es trobin en situació de residència permanent, els que es trobin en situació d'autorització per a
residir i treballar, així com els refugiats.
d) Haver complert 16 anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.
e) No partir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que impedeixin l'exercici normal de les funcions
pròpies de la plaça. Els aspirants amb discapacitats no hauran d'acreditar la seva condició per participar en el procés selectiu,
però en presentar la documentació per a ser nomenats com a personal laboral no permanent hauran d'acreditar, igual que la
resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir i prestar el servei públic
corresponent.
f) No estar inhabilitat, per sentència ferma, per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat per resolució
disciplinària ferma del servei de cap administració pública.
4.2.- Requisits de caràcter específic:
a) Nivell de titulació: Títol de Batxillerat o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger haurà de trobar-se en
possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d'Educació i Cultura.
b) Llengua catalana: nivell de suficiència (C) de la llengua catalana.
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua
castellana de nivell superior.
d) Acreditació de coneixements de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIC).
4.3.- Tots els requisits exigits s'hauran de tenir el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no s'han d'haver
perdut en el moment de la presa de possessió com a funcionari.
5.- Presentació d'instàncies:
5.1.- Els aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar en el Registre General de la
Mancomunitat una instància, adreçada al senyor President, dins del termini improrrogable de deu (10) dies naturals, comptats
des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial Província Girona i al tauler d'anuncis de l'ens.
Les instàncies també es podran presentar en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.
5.2.- Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
a) Documentació acreditativa dels requisits de la base 3.1.
Els aspirants de nacionalitat espanyola hauran d'acompanyar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
Els aspirants inclosos en la base 3.1.b) que resideixen a Espanya hauran de presentar una fotocòpia compulsada del
corresponent document d'identitat o passaport i de la tarja de resident comunitari o de familiar resident de comunitat en
vigor o, en el seu cas, de la tarja temporal de resident comunitari o de treballador comunitari fronterer en vigor.
Els aspirants inclosos en la base 3.1.b) que no resideixen a Espanya, bé per residir a l'estranger o per trobar-se a Espanya en
règim d'estada, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport.
Els aspirants inclosos en la base 3.1.c) hauran de presentar una fotocòpia compulsada del passaport, del visat i, en el seu
cas, dels resguards d'haver sol·licitat la corresponent tarja. De no haver-se sol·licitat aquest document hauran de presentar
els documents expedits per les autoritats competents que acreditin el vincle parentiu i una declaració jurada de l'espanyol,
nacional de la Unió Europea o nacional de l'estat amb tractats de lliure circulació amb el que existeix el vincle, de què no està
separat de dret del seu cònjuge i, en el seu cas, del fet de què l'aspirant viu o està al seu càrrec.
b) Fotocòpia compulsada del títol exigit a la base 3.2.a)
c) Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu dels coneixements de l'idioma català del nivell C, o bé d'un equivalent o superior,
reconegut per l'autoritat lingüística competent.
d) Els estrangers que la llengua del seu país d'origen no sigui l'espanyol, fotocòpia compulsada del títol acreditatiu dels
coneixements de l'idioma espanyol per a estrangers.
5.3.- Les instàncies hauran d'ésser en model normalitzat per a aquesta convocatòria, que es lliurarà a la Secretaria de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
5.4.- La no presentació, o presentació sense compulsa, de la documentació que sigui requerida en cada cas i ressenyada en
aquesta base, excepte l'acreditació del coneixement d'idiomes, determinarà l'exclusió dels aspirants del procés selectiu.
5.5.- Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades del currículum vitae i dels justificants que acreditin els mèrits al·legats. El
Tribunal de la selecció només podrà valorar aquells mèrits justificats documentalment i de forma fefaent.
6.- Admissió dels aspirants:
6.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el President dictarà resolució en el termini màxim d'un mes,
declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos, de conformitat amb el que disposa l'article 78 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol. En aquesta resolució s'indicarà el lloc en què es troben exposades al públic les llistes completes d'aspirants admesos i
exclosos i es determinarà el lloc, la data i l'hora de la prova d'entrevista personal. En la llista hi hauran de constar el número
de registre d'entrada i els quatre primers números de document nacional d'identitat i la lletra del mateix, així com la causa
d'exclusió si s'escau, tot això per ordre de presentació d'instàncies.
6.2.- Aquesta resolució es publicarà al perfil del contractant de l'ens i es concedirà un termini de cinc (5) dies hàbils per a
esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de 30 dies, següents a la
finalització del termini per a la presentació mitjançant resolució que aprovarà la llista definitiva.
Contra l'acord que exclogui definitivament a algun aspirant podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Girona en el termini de dos mesos a partir del dia següent al de la seva
comunicació.
7.- Tribunal qualificador:
7.1.- El Tribunal qualificador:
President: La secretària de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Vocals:
-1 vocal, que serà l'Interventor de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
-1 vocal, que serà personal de l'ens anomenat País d'Art i Història Transfronterer les Valls Catalanes del Tec i del Ter.
-1 vocal, que serà personal d'una altra administració local.
Secretària : Actuarà com a secretària, un dels vocals.
7.2.- La designació dels membres del Tribunal haurà d'incloure la dels seus respectius suplents i es farà en la mateixa resolució
que es dicta per a l'aprovació de les llistes d'admesos i exclosos i s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret
214/1990.
7.3.- El Tribunal no podrà constituir-se, ni actuar, sense l'assistència del president i del secretari i, com a mínim , més de la
meitat dels seus membres titulars o suplents. Les decisions s'hauran d'adoptar per majoria.
7.4.- Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin les
circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.
7.5.- El Tribunal pot acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'especialistes que l'assessorin. Aquests, però, hauran
de limitar la seva intervenció a l'assessorament tècnic, i no podran participar en la qualificació de les proves: l'informe que
emetin no tindrà caràcter vinculant, però serà tingut en compte a l'hora de determinar la puntuació.
7.6.-L'assistència dels membres del Tribunal es retribuirà d'acord amb el que disposa el Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei.
8.- Inici i desenvolupament del procés selectiu
Per establir l'ordre d'actuació dels aspirants en la prova de l'entrevista, es farà per ordre alfabètic.
Els aspirants seran convocats a l'entrevista en crida única, llevat dels casos de força major, degudament acreditats, i que
seran valorats discrecionalment pel tribunal. La no presentació en el moment de ser cridat/da determinarà automàticament
l'anul·lació del seu dret a participar i quedarà exclòs/a del procediment.
9.-Procés selectiu
Es valorarà especialment el coneixement de les dinàmiques territorials de la Vall de Camprodon; el coneixement del projecte
del País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter; els coneixements en gestió de continguts web,
dinamització de xarxes socials i altres eines 2.0; els coneixements en fotografia, tractaments de la imatge i disseny; l'experiència
en projectes i programes de dinamització turística; l'experiència en projectes europeus; i l'experiència en l'administració
pública.
9.1.El procediment de selecció serà el de concurs, i es valoraran els mèrits següents:
a) Experiència professional: Es podrà obtenir un màxim de 2 punts d'acord al detall següent :
- Cada període de sis mesos complerts de servei actiu a l'administració pública desenvolupant tasques de característiques
similars a les de la plaça a proveir, acreditats es valorarà a raó de 0.25 punts, fins a un màxim de 2 punts.
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal d'ocupació eventual no es podran valorar.
En cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta dedicació.
b) Formació: per l'assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades al lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts,
segons l'escala següent:
b.1)Per cursos i seminaris de formació amb certificat d'assistència impartits en centres oficials directament relacionats amb les
funcions a desenvolupar, es puntuarà a raó de (fins a un màxim de 2 punts):
- 0,65 punts per cada curs igual o superior a 30 hores.
- 0,30 punts per cada curs entre les 20 i les 30 hores.
b.2)Per llicenciatures o grau d'història, turisme, geografia, ciències ambientals, i relacions públiques i publicitat, o haver
realitzat més d'un 90% de les assignatures de qualsevol d'aquestes llicenciatures o graus, 1 punt.
No es valoraran els cursos amb una antiguitat superior als 5 anys.
c) Guió Pla de Comunicació: Els aspirants hauran de presentar per escrit, dins del termini de presentació de sol·licituds i
conjuntament amb la resta de documentació a presentar, el guió d'un pla de comunicació segons marca la normativa europea
(el PDF de la normativa es trobarà penjat a la pàgina web de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon). El guió ha de tenir
un màxim de 5 fulls, i s'ha d'escriure amb lletra tipus Arial 12, espai 1,5. Aquest guió es valorarà a criteri del tribunal, fins a
un màxim de 5 punts.
Guía de las obligaciones de información y comunicación de los proyectos de los beneficiarios del Programa Interreg V-A
España- Francia- Andorra (POCTEFA 2014- 2020):
https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/08/ES_Gu%C3%ADa-comunicaci%C3%B3n.pdf
d) Altres mèrits: El tribunal podrà valorar altres mèrits, que puguin ésser rellevants per a la plaça a cobrir, i especialment, per
al projecte que s'haurà de desenvolupar, fins a un màxim d'1 punt.
En cap cas, es podran valorar els mèrits que no hagin estat degudament al·legats i acreditats en el termini establert per la seva
presentació. L'òrgan de selecció, farà pública en el mateix lloc i en un termini de cinc dies, la valoració definitiva dels mèrits
acreditats pels aspirants en la fase de concurs.
9.2.- Entrevista personal
Es realitzarà a tots els aspirants una entrevista personal en la que es valorarà el seu currículum vitae i la seva experiència
professional. Aquesta prova es valorarà fins a màxim de 3 punts.
10.-Proposta de contractació
Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública en el perfil del contractant de l'ens, la relació d'aprovats
per ordre de puntuació final i elevarà a la presidència la proposta de contractació del personal laboral en un nombre no
superior al de les places convocades. Qualsevol proposta del tribunal que superi el nombre de places convocades serà nul·la
de ple dret pel que fa als candidats proposats que excedeixen del nombre de les places convocades.
11.- Presentació de documents
11.1.- Els aspirants proposats hauran de presentar al Departament de Personal de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon, en el termini de deu (10) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat del procediment
selectiu al tauler d'edictes de la Mancomunitat, i sense previ requeriment, els documents, originals o compulsats pel propi
ens, acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen tot seguit:
a) Títol exigit a la convocatòria, acompanyat del document d'homologació expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura a què es
refereix la base 3.2.a), en el cas de tractar-se d'un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
b) Certificat mèdic oficial que acrediti el requisit de la base 3.1.e)
c) Documentació acreditativa del requisit de la base 3.1.f):
Els espanyols: Certificat del Registre Central de Penats, que acrediti no estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
Els estrangers comunitaris i extracomunitaris que resideixin a Espanya: a més del certificat del Registre Central de Penats
expedit per les autoritats espanyoles, documentació expedida per les autoritats competents del seu país, que acrediti que no
ha estat sotmès a sanció disciplinaria o condemna penal que impedeixi, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.
Els estrangers comunitaris i extracomunitaris que no resideixin a Espanya: documentació expedida per les autoritats
competents del seu país, que acrediti no estar sotmès a sanció disciplinaria o condemna penal que impedeixi, en el seu Estat,
l'accés a la funció pública.
Tots els proposats: una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a condemna penal o sanció disciplinaria que
impedeixi, en el seu Estat, l'accés a la funció pública, segons el següent:
MODEL:
?El sotasignat.... (nom i cognoms) amb domicili en... i amb DNI/ Passaport, número... declara sota jurament o promet, als
efectes de ser nomenat personal laboral temporal de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, que no ha estat separat del
servei de cap Administració Pública i no està inhabilitat per l'exercici de funcions públiques en el seu Estat ?.
d) Declaració jurada de no estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/84, de 26 de desembre,
o, en el seu cas, sol·licitud de compatibilitat.
11.2. Els aspirants seleccionats que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti la documentació o, si en
examinar-la, es comprovés que no compleix alguns dels requisits assenyalats a les bases (generals i específiques) que regeixen
la convocatòria, no podran ser contractats i s'anul·laran les actuacions sense perjudici de la responsabilitat en què hagin
incorregut per falsejar la sol·licitud inicial.
En aquest supòsit, el President podrà sol·licitar al Tribunal qualificador que proposi el següent candidat, si n'hi hagués, que
havent superat totes les proves de la convocatòria hagi obtingut la puntuació més alta.
12.- Contractació de personal.
12.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de documents, la Presidència, mitjançant resolució, contractarà com a personal
laboral temporal, per obra o servei determinat, fins a la conclusió del projecte anomenat Patrimoni militar de la Vall de
Camprodon, subvencionat pel fons PATRIMC@T ? POCTEFA, i a jornada parcial de 20 hores setmanals, els aspirants que
hagin acreditat que reuneixen tots els requisits exigits a les bases que regeixen la convocatòria.
12.2. La contractació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
13.- Incompatibilitats i règim de servei
13.1. Al personal al servei de les corporacions locals i dels seus organismes dependents els serà aplicable la normativa vigent
sobre règim d'incompatibilitats al sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans de ser contractat, haurà de
presentar una declaració jurada de no estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
o sol·licitud de compatibilitats, si s'escau.
13.2. Pel que fa a la determinació i adscripció de lloc de treball, comeses i règim d'horari i jornada, el personal s'atendrà als
acords i resolucions que adopti la Mancomunitat de la Vall de Camprodon o la Presidència. La primera adjudicació de lloc
s'efectuarà d'acord amb la puntuació total obtinguda en el procés selectiu.
14.- Recursos
14.1. Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases llevat que,
prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.
14.2. Contra l'exclusió en la llista definitiva d'admesos, les bases i la convocatòria, els interessats podran interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el President de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en el termini d'un mes
des de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent, o directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos des de l'esmentada publicació, de conformitat amb el que
preveu l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 46 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Si s'interposa recurs de reposició, el termini per a la seva resolució és d'un mes, transcorregut el qual es pot entendre desestimat
per silenci administratiu i, en aquest supòsit, es pot interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos
des de la data de l'acte presumpte de desestimació.
14.3. Així mateix, els interessats poden interposar recurs d'alçada, davant el President, contra els actes del Tribunal, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació, d'acord amb els articles 121 i 122
de l'esmentada Llei 39/2015.
15.- Incidències
El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de
selecció. Si es presenten recursos contra les actuacions del tribunal, aquest haurà de ser convocat a l'efecte d'emetre l'informe
corresponent.
16.- Període d'inici de les proves
Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de sis mesos des de la data de publicació d'aquestes bases
selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
17.- Borsa d'interins
En cas que amb posterioritat a aquesta convocatòria, i durant un període de dos anys, es produeixin vacants en places
idèntiques a les convocades, els candidats que hagin quedat sense plaça, però que hagin superat el procés selectiu, s'integraran
dins d'una borsa de treball per a cobrir les esmentades places, mitjançant contracte laboral temporal seguint l'ordre obtingut
en les puntuacions finals.
Camprodon, 8 de novembre de 2016
Xavier Juncà i Morer
President