Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT
Exp.G103.1-3/2016
La Junta de Veïns en sessió de data 23 de novembre de 2016, va
aprovar inicialment el pressupost general de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de l'Estartit per a l'exercici 2017 i així com les bases d'execució del pressupost, la plantilla de personal que comprèn
els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral i tota la
documentació annexa.
S'exposa al públic pel termini de quinze dies des de la publicació
d'aquest anunci al BOP, durant el qual els interessats podran examinar-lo i formular les al·legacions que considerin oportunes, de
conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, i 169 del decret 2/2004 pel qual s'aprova el text refós la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat cap reclamació
l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou
acord.
L'Estartit, 24 de novembre de 2016
Genís Dalmau i Burgués
President