Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT
Aprovada inicialment, per acord de la junta de Veïns del 23 de novembre de 2016, la modificació de crèdit 6/16 de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de l'Estartit, i d'acord amb el que estableix l'article
177.2 i 179.4 del RDL2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al BOP. (Exp. G104.1-1/2016).
Durant aquest període, els interessats podran examinar l'expedient
i presentar les reclamacions que creguin oportunes davant la Junta
de Veïns, al Registre General de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit. En cas de que no se'n presenti cap, la modificació de
crèdit 6/16 quedarà definitivament aprovada.
L'Estartit, 24 de novembre de 2016
Genís Dalmau i Burgués
President