Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA SECRETARIA GENERAL
El Ple de la Diputació de Girona de 19 de juliol de 2016, va aprovar, amb caràcter inicial l'acord de modificació dels Estatuts
de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. L'expedient es va sotmetre a
informació pública, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 150, de data 8 d'agost
de 2016 i es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, núm. 7194, de 30 d'agost de 2016 i en el tauler d'edictes de
la corporació i del Conservatori. Vist que no s'han presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública, l'acord
d'aprovació inicial queda elevat amb caràcter definitiu.
Tot seguit, es procedeix a la publicació íntegra dels estatuts del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de
Girona:
?ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBENIZ DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA
CAPÍTOL PRELIMINAR
La Diputació de Girona contribueix a facilitar l'educació musical als ciutadans de les comarques de Girona. Per tal motiu,
ve assumint la gestió del Conservatori de Música des de la creació del Consorci acordat pel Ple de 17 de maig de 1.988 i amb
la posterior constitució de l'organisme autònom, com a forma actual de gestió, acordada per acord del Ple de data 23 de
setembre de 1.997. Amb l'aprovació dels nous estatuts s'amplia l'oferta educativa incloent-hi l'ensenyament no reglat el qual,
juntament amb el Conservatori, pretenen erigir-se en elements que realitzen una funció d'equilibri territorial.
Per acord del ple de la Diputació de data 22 de novembre de 2005, es van derogar els estatuts fins ara vigents i es van aprovar
uns de nous, amb la finalitat d'adaptar la realitat de l'Organisme Autònom al nou marc normatiu previst a la legislació
educativa i a la necessitat d'assolir els nous requisits que, en quan a la nova regulació dels serveis públics, contempla la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local.
Així mateix, es va ampliar l'oferta educativa incloent-hi l'ensenyament no reglat amb la finalitat d'incloure un nou element
de foment a la funció d'equilibri territorial.
El marc organitzatiu aprovat a l'inici mandat corporatiu de l'exercici 2011 va fer necessària la modificació estatutària, en
relació a aquells preceptes que incidien fonamentalment en una nova concepció de la figura del director de l'organisme que,
d'acord amb el marc legal d'aquell moment, se li encomanava la funció prioritària d'assistència i de preparació dels acords
del Consell Rector en aquesta matèria.
En les circumstàncies actuals, però, l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració Local (LRSAL) estableix que el nomenament del personal directiu haurà d'efectuar-se d'acord amb els
criteris de competència professional i experiència; així com l'establiment de la possibilitat que els ens, consorcis, societats,
organismes i fundacions que conformen el sector públic local puguin subscriure contractes d'alta direcció, el règim jurídic
dels quals no és de caràcter funcionarial.
D'altra banda, la pròpia Llei, juntament amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat, introdueix els principis de publicitat i
de concurrència a l'hora de designar el titular màxim de la direcció d'un organisme autònom.
Aquestes circumstàncies van comportar que el ple de la Diputació, en sessió de data 6 de març de 2015, aprovés definitivament
la modificació dels Estatuts, fonamentalment mitjançant la modificació de l'article 16, amb la finalitat d'adaptar-los als
requisits que, en quan a selecció i nomenament, es regulen a la normativa referida.
Actualment, però,un cop produït el cessament de l'anterior director i a la vista de la necessitat de la regulació actualitzada
dels càrrecs de director o gerent dels ens dependents de la Diputació de Girona, entre els qual figura l'organisme autònom
Conservatori de Música Isaac Albèniz, cal modificar, pel que fa a aquest organisme, les funcions encomanades al càrrec de
Director de l'organisme, dotant a aquest òrgan d'atribucions predominantment executives, en consonància amb els requisits
que l'actual normativa li confereix.
Aquesta darrera modificació abasta també la simplificació de determinats articles, amb la finalitat de fer esment a una
referència genèrica de la normativa que sigui aplicable a l'organisme en cada moment, sense fer reproducció de normatives
singularitzades les quals, a la vista dels canvis legislatius produïts,estan total o parcialment derogades.
L'adaptació de els funcions de la direcció a un model de caràcter gerencial obliga al fet que a aquest òrgan de direcció se li
doti de les facultats necessàries per poder establir la distribució orgànica i funcional de l'estructura de gestió de l'organisme
autònom.
Per aquest motiu, es suprimeix de l'àmbit estrictament estatutari, les figures administratives anteriorment regulades.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. La Diputació de Girona crea un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit a l'Àrea de Cultura, Noves
Tecnologies, Esport i Benestar de la Diputació de Girona, d'acord amb allò que disposa la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim local, la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text Refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003)
i la resta de la normativa estatal i autonòmica que li sigui d'aplicació.
Article 2. La institució es denomina ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA i en expressió sintetitzada ORGANISME DEL CONSERVATORI DE MÚSICA.
Article 3. El domicili social queda situat al carrer Dr. Gaspar i Casal núm. 5 de la ciutat de Girona.
Article 4. L'organisme té personalitat jurídica i capacitat jurídica per al compliment de les seves finalitats i es regirà per
aquests Estatuts, per els normes de caràcter administratiu, fonamentalment, en matèries de procediment administratiu, de
contractació, de recursos humans, de patrimoni i de règim econòmic financer; a les quals seran aplicables les normes generals,
amb les especificitats pròpies pel règim local.
Finalment, li serà també d'aplicació la legislació sectorial reguladora de l'Educació, en tot allò que no sigui contrari i
incompatible amb la legislació de règim administratiu establerta en el paràgraf precedent.
Quan es produeixi algun canvi en la normativa, s'entendran automàticament actualitzades les referències legislatives que
siguin aplicables a cada moment.
CAPÍTOL II
Fins i patrimoni
Article 5. La finalitat d'aquest organisme autònom és la gestió dels ensenyaments musicals reglats i els no regalts del
Conservatori de Música Isaac Albeniz com a centre d'ensenyament musical de grau mitjà.
Els ensenyaments musicals són ensenyaments artístics integrats en el sistema educatiu amb la consideració d'ensenyaments
de règim especial.
Els tipus d'ensenyaments musicals són els següents:
- Els ensenyaments reglats conduents a titulacions amb validesa acadèmica oficial que imparteix el Conservatori.
- Els ensenyaments musicals que s'imparteixen, en aquest tipus de centre, tenen per objecte ampliar les bases teòriques
i pràctiques adquirides en el grau elemental, perfeccionar la formació interpretativa a l'entorn d'un instrument, fer
possible que l'alumnat visqui en el centre situacions similars a les del món professional i posar els fonaments per cursar
amb èxit el grau superior.
- Els ensenyaments no reglats, els quals no comporten l'obtenció de títols de validesa acadèmica i/o oficial, encara que
poden preparar els alumnes per a l'accés a nivells professionalitzadors.
Per aconseguir el seu objecte i sense perjudici de les funcions de tutela reservades a la Diputació, l'organisme autònom està
facultat per :
a) Fer totes les actuacions que estiguin directament i indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment
i que es derivin de l'aplicació de la normativa vigent.
b) Administrar el seu patrimoni així com els bens que li hagin estat adscrits
c) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.
d) Adquirir, posseir i arrendar bens mobles i immobles, acceptar herències, llegats i donacions amb els requisits i les
limitacions que estableix la legislació de règim local i els reglaments d'aplicació.
e) Obtenir subvencions i altres ajudes d'entitats públiques o de particulars.
f) Contractar personal, obres, serveis i subministraments.
g) Dissenyar i aprovar la seva pròpia organització interna, així com el seu funcionament intern.
h) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics congruents amb la finalitat de la institució, sens perjudici de les funcions
tuïtives de la Diputació.
i) Percebre les quantitats que s'estableixen per la prestació dels serveis atribuïts a l'organisme.
j) Qualsevol altre que li sigui encomanat per la Diputació.
Per a l'exercici de les seves funcions i competències previstes en l'article anterior, l'organisme autònom podrà exercir totes les
potestats administratives que la les lleis administratives preveuen que siguin atribuïdes als organismes autònoms.
Article 6. El Conservatori de Música posseeix un patrimoni especial afectat als fins específics pels quals s'ha constituït :
- Béns, instal·lacions i útils que formen part del Conservatori, així com els que adquireixi en el futur.
- L'aportació econòmica anyal que assenyali la Diputació de Girona, amb càrrec al seu pressupost ordinari.
- Les subvencions i/o donatius que rebi de les entitats públiques, privades i particulars.
- Els rendiments econòmics del seus serveis per drets de matrícula, examen, i expedició de títols.
- Productes i rendes del seu patrimoni.
- Totes les altres que puguin ser-li atribuïdes.
CAPÍTOL III
Tutela de l'ens local titular del servei
Article 7. La funció inspectora, administrativa i fiscalitzadora sobre l'organisme autònom correspon a la Diputació de Girona.
Article 8. La Diputació exerceix la tutela mitjançant les mesures següents:
a) L'aprovació del pressupost, dels comptes i de l'inventari del patrimoni
b) L'aprovació d'aquests Estatuts i la seva modificació
c) El nomenament dels membres de la Diputació en els òrgans de govern del Conservatori
d) El règim dels recursos que s'interposin contra els actes i acords de l'organisme
e) La facultat de sol·licitar del Conservatori informes sobre el seu desenvolupament econòmic, administratiu i gestió
docent
f) L'autorització per modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
g) L'exercici per part del secretari, interventor i tresorer de la Corporació o de les persones en qui deleguin, les funcions
reservades a aquests càrrecs.
h) L'aprovació de les operacions de crèdit i de tresoreria
i) La recaptació executiva pels òrgans de la Diputació
j) L'autorització per a l'alienació dels béns de caràcter patrimonial
k) Vetllar pel compliment de la normativa que dicti la Generalitat
l) Dirimir els conflictes interpretatius
m) El control sobre l'avaluació de l'ensenyament que s'imparteix en el centre
n) El comandament superior de tot el personal
o) Qualsevol altra facultat d'intervenció que es determini legalment.
2. El president de la Diputació pot suspendre els acords de l'organisme que constitueixin una infracció manifesta de les lleis
o per qualsevol altra causa que atempti greument contra els interessos de la Diputació.
3. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat de criteris entre tots els ens
descentralitzats, així com per eficàcia procedimental, el Ple de la Diputació pot adoptar tots aquells acords que consideri
oportuns per harmonitzar l'actuació administrativa de l'organisme.
4. L'organisme autònom està sotmès al control d'eficàcia que exerceix l'Àrea de Cultura, Noves tecnologies, Esport i Benestar
de la Diputació, a la qual està adscrit per aquests estatuts.
5. A més, l'organisme autònom està sotmès a controls específics sobre l'evolució de les despeses de personal i de la gestió dels
recursos humans per part de l'Àrea d'adscripció.
CAPÍTOL IV
Òrgans de govern de l'organisme autònom.
Article 9. Es constitueixen tres tipus d'òrgans, de govern, de direcció i consultius.
Són òrgans de govern el Consell Rector, el president i el Vicepresident.
Són òrgans de direcció, el Director de l'organisme.
Són òrgans consultius, el Consell Assessor.
Secció Primera
Del Consell Rector
Article 10. El Consell Rector és l'òrgan superior de l'entitat a qui s'atribueix la titularitat de la màxima direcció de l'organisme
i l'integren els membres següents:
a) El president que és el de la Diputació de Girona o el diputat de cultura nomenat per aquell.
b) Sis vocals designats pel Ple de la Diputació entre els seus membres. Un o dos d'ells seran designats pel President. En
cas d'optarse per la segona opció, seran nomenats com a Vicepresident primer i segon.
c) Tres vocals de lliure designació pel president del Consell Rector, escollits entre persones lligades al món de la cultura
musical, de reconeguda vàlua.
El Consell Rector està assistit pel secretari, l'interventor i el tresorer que són presents a les reunions amb veu però sense vot.
També hi assisteixen, amb veu i sense vot, el director de l'organisme, el director del centre i un representant de l'AMPA.
Article 11. El Consell Rector exerceix les seves funcions d'acord amb el que estableixen aquests estatuts i, en defecte, de
conformitat amb la normativa local o de procediment administratiu general aplicable en relació al funcionament dels òrgans
col·legiats.
Correspon al Consell Rector les funcions següents:
a) Aprovar les línies estratègiques de l'organisme, l'estructura orgànica i els reglaments i normes de caràcter general que
regulen la seva organització i funcionament, així com ratificar, si s'escau, l'acord del Consell Escolar sobre els projectes
educatius i el reglament de règim interior
b) Proposar al Ple de la Diputació les operacions de crèdit necessàries per al funcionament de l'organisme autònom
c) Proposar al Ple de la Diputació la modificació dels Estatuts
d) Aprovar la proposta inicial del pressupost de l'organisme. Aquestes propostes seran elevades al Ple de la Diputació per
a la seva aprovació
e) Formular la proposta d'aprovació inicial dels comptes de l'organisme.
f) Elevar proposta de distribució del superàvit i aprovació del barem de les diverses taxes acadèmiques
g) Aprovar, si s'escau, el quadre de dietes per assistència a les sessions reglamentàries de l'organisme
h) Aprovar la memòria anual de gestió de l'organisme.
i) Aprovar els convenis de cooperació amb altres administracions i convenis de col·laboració amb entitats públiques i
privades
j) Exercir tota classe d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i
interessos de l'organisme en matèria de la seva competència.
k) El Consell Rector té endemés totes les competències que la legislació de règim local confereix al Ple de la Diputació,
circumscrites a l'àmbit específic d'actuació de l'organisme autònom.
l) L'avaluació de l'ensenyament que s'imparteix en el centre.
Article 12. En compliment de les seves funcions, els membres del Consell Rector exerceixen els drets següents:
a) Assistir amb veu i vot a les reunions del propi Consell.
b) Examinar els expedients i antecedents que es relacionin amb els assumptes de l'ordre del dia, amb la finalitat de tenirne coneixement abans de la seva deliberació i votació.
c) Elevar al Consell Rector les mocions i propostes que estimin pertinents relatives a la finalitat de l'organisme.
d) Sol·licitar del president qualsevol informació o document.
Secció Segona
Del/a president/a
Article 13. El president de l'organisme és el de la Diputació de Girona. Tanmateix, aquest pot delegar en favor del Vicepresident
o a a favor de qualsevol dels dos vicepresidents, si s'escull aquesta segona opció, l'exercici amb caràcter permanent de
l'esmentat càrrec.
Les atribucions del president són les següents:
a) Exercir l'alta direcció i inspecció de totes les activitats de l'organisme.
b) Exercir la representació de l'òrgan.
c) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l'ordre del dia.
d) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
e) Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats, a efectes d'adoptar acords.
f) Visar les actes i les certificacions dels acords de l'òrgan.
g) Ratificar, si s'escau, l'aprovació dels Plans anuals de caràcter educatiu així com aquelles propostes d'activitats i els
programes d'actuació específics que se'n derivin i també les seves modificacions i revisions.
h) Aprovar les directrius generals comuns als centres educatius actuals i els que es puguin incloure en l'organisme per a
l'oferta de places vacants escolars en els centres.
i) Autoritzar les despeses i adjudicar els contractes dins dels límits generals establerts per la legislació aplicable i per les
bases d'execució del pressupost de la Diputació, així com autoritzar el tràmit d'inici d'expedient per a la modificació
de crèdit que correspongui.
j) Exercitar tot tipus d'accions i disposar qualsevol mesura per raons d'urgència en cas de risc de perjudici per a
l'organisme si no s'adoptés, donant-ne compte al Consell Rector en la seva primera sessió següent a efectes de la seva
ratificació.
k) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de president, que la legislació de règim local confereix a aquest,
circumscrites a l'àmbit específic d'actuació de l'organisme autònom.
Secció Tercera
Dels Vicepresidents/es
Article 14. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal el president serà substituït pel Vicepresident, que
assumirà les seves funcions. Així mateix, el vicepresident assumirà totes aquelles funcions que, de forma expressa, li delegui
el president.
Es podrà nomenar un o dos vicepresidents. En el segon cas, es nomenarà un vicepresident primer i un vicepresident segon,
per aquest ordre.
Article 15. El Vicepresident o els Vicepresidents de l'organisme són nomenats pel president d'entre els membres del Consell
Rector.
Secció Quarta
Del/a director/a de l'organisme
Article 16.
El Director de l'organisme, que serà nomenat pel President, serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat,
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i concurrència, i en tot cas, haurà d'estar en possessió d'una titulació
superior.
En cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de carrera, haurà d'acreditar més de cinc
anys d'exercici professional en el sector privat, i es sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
Article 17.
El director de l'organisme tindrà les següents funcions:
Les funcions assignades al lloc de treball són les següents:
a. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor
compliment.
b. Dissenyar el pla general i les línies estratègiques d'actuació per a la consecució dels objectius de l'organisme, i elevarles a la presidència perquè l'aprovi el Consell Rector.
c. Fer el seguiment i l'avaluació interna del pla general i informar-ne periòdicament als òrgans superiors de govern.
d. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l'organisme autònom, de conformitat amb les
directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió.
e. Proposar a la Presidència, perquè l'aprovi, l'estructura interna de l'organisme i la distribució orgànica de funcions.
f. El comandament de totes els serveis gestionats a través de l'organisme i l'administració de totes les seves dependències,
exercir les funcions d'integració i de direcció executiva de l'organisme i gestionar els recursos humans, materials,
econòmics i tecnològics d'aquest.
g. Vetllar per la millora dels sistemes de treball amb la participació dels treballadors/es, mitjançant òrgans de representació
sindical.
h. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l'organisme, formular propostes a la
Presidència i exercir el control del personal.
i. Elaborar la proposta de les normes de funcionament, si s'escau, i elevar-la al Consell Rector perquè l'aprovi.
j. L'autorització de l'assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per a la formació i perfeccionament de tot el
personal de l'organisme autònom.
k. L'autorització del pla anual de vacances.
l. Autoritzar la realització d'hores extraordinàries de tot el personal de l'organisme autònom.
m. Reconèixer les obligacions i ordenar el pagaments.
n. Obrir i cancel·lar tota mena de comptes corrents amb la signatura dels titulars de la Intervenció i la Tresoreria.
o. Autorització de les despeses d'assistència, locomoció i dietes que puguin acreditar-se per part del personal, o qualsevol
altres prèvia delegació de la Presidència.
p. Aquelles competències que li siguin atribuïdes en matèria de contractació d'obres, serveis, subministres o qualsevol
altre tipus de contracte establert a la legislació.
q. Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, la memòria anual de gestió de l'organisme autònom.
r. Col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les sessions del Consell Rector.
s. Aquelles que li siguin delegades expressament per la presidència.
t. Qualsevol altra que li deleguin els òrgan de govern.
u. Executar i fer complir els objectius estratègics acordats per part dels òrgans de govern.
v. Proposar i elevar a la consideració del Consell Rector o a la Presidència de l'organisme, segons correspongui, i a partir
de la informació rebuda del centre i de les pròpies dependències de l'organisme, les següents matèries.
? La Memòria anual de la gestió de l'organisme.
? Les línies estratègiques de l'organisme, emmarcades en les directrius corporatives de les necessitats del centre.
? Els plans, programes i propostes d'actuació, conseqüentment amb el punt anterior.
? El pressupost general de l'organisme, la seva liquidació i el compte general, així com les propostes d'inversions i les
modificacions de crèdit corresponents
Las funcions del Director de l'organisme anteriorment relaciones, seran realitzades de forma coordinada amb les funcions
atribuïdes al Director acadèmic del centre, d'acord amb els termes regulats a l'article 28.4 d'aquests estatuts.
Secció Cinquena
Del Consell Assessor
Article 18 Si el Consell Rector ho considera oportú es pot constituïr un Consell amb funcions assessores i informatives,
integrats pels següents membres:
a) El president de l'organisme
b) El Vicepresident o els Vicepresidents de l'organisme
c) El director de l'organisme
d) El director acadèmic.
e) Fins a cinc membres de lliure designació, escollits pel president, entre persones lligades al món de la cultura musical de
reconeguda vàlua. D'aquests cinc membres, tres d'ells coincidiran amb els tres vocals de lliure designació que formen
part del Consell Rector, que es regulen a l'article 10 c).
Correspon al Consell Assessor, entre altres, les següents funcions:
a) Elevar al Consell directiu les idees i suggeriments que cregui convenients en ordre al funcionament dels plans de difusió
i educació musical i altres activitats pròpies de l'activitat musical en el territori, en relació als fins de l'organisme.
b) Resoldre la consulta d'aquelles matèries que siguin sotmeses a la seva consideració per part del president o del Consell
Rector.
c) Aquelles altres que en el moment de la seva creació se li puguin encomanar.
Secció Sisena
De les funcions de la secretaria i la intervenció
Article 19. De la secretaria.
Les funcions de la fe pública i de l'assessorament legal preceptiu són exercides pel secretari de la Diputació, o per un funcionari
de la pròpia institució en possessió del títol de llicenciat en dret, designat pel president a proposta del titular.
Sense perjudici de les que es detallen a títol merament enunciatiu, i no exhaustiu, realitza les següents funcions:
a) Assistir a les reunions
b) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell Rector per ordre del seu president
c) Preparar els assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions
d) Expedir certificacions dels acords aprovats
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari.
Article 20. De la intervenció.
1. Les funcions d'intervenció són exercides, amb caràcter general, pel funcionari d'habilitació nacional que ho sigui de la
Diputació o per altre, encara que no tingui l'esmentada habilitació, designat pel president a proposta del titular.
2. Sense perjudici de les que es detallen a títol merament enunciatiu, i no exhaustiu, realitza les següents funcions:
a) Formar l'avantprojecte del pressupost, en col·laboració amb el director de l'organisme i de conformitat amb les
necessitats del propi organisme
b) Controlar les despeses i la situació financera de l'organisme
c) Fiscalitzar les propostes d'adquisició de béns i de serveis.
d) Proposar les modificacions de contingut econòmic necessàries pel bon funcionament de l'organisme.
e) Practicar les operacions de liquidació del pressupost i formar el compte de resultats de l'exercici
f) Donar compte de les actuacions i de la situació econòmica als òrgans de govern de l'organisme, així com de les mesures
que s'adoptin per al seu bon funcionament
g) Col·laborar amb la direcció de l'organisme
h) Assistència al president en tot el que es refereix a la formació anual de l'avantprojecte de pressupost de l'organisme.
Article 21.De la tresoreria.
1. Les funcions de tresoreria són exercides, amb caràcter general, pel funcionari d'habilitació nacional que ho sigui de la
Diputació o per altre, encara que no tingui l'esmentada habilitació, designat pel president a proposta del titular.
2. Son funcions de Tresoreria, sense perjudici de les que es detallen posteriorment a títol merament enunciatiu i no exhaustiu,
les següents funcions
a) Dictar els actes administratius que en relació a l'exercici de les funcions de recaptació li corresponguin segons la
normativa de règim local
b) Manejar i custodiar els fons, valors i efectes de l'organisme, de conformitat amb el que estableix la normativa de règim local
c) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de l'organisme, de conformitat amb el que estableix la normativa
de règim local.
d) La devolució d'ingressos indeguts
e) Presidir les subhastes per alienació de béns embargats convocades per l'organisme
f) Les funcions que li siguin atribuïdes o encomanades pel president de l'organisme relacionades amb els aspectes de
recaptació o de tresoreria relatius al seu funcionament.
CAPÍTOL V
Personal al servei de l'organisme autònom
Article 22. 1. El nombre de llocs de treball, la seva classificació, les categories, les funcions i les remuneracions del personal de
l'organisme són els que consten a la plantilla que aprova anualment el Ple de la Diputació.
2. L'entitat disposarà del personal necessari per al compliment de la seva comesa. El seu nombre, categoria i funcions quedaran
determinades en la plantilla formulada pel Consell Rector i aprovada per la Diputació.
El personal podrà ser propi de l'entitat o adscrit de la Diputació.
L'ingrés del personal de plantilla s'efectuarà mitjançant el corresponent procediment de selecció, amb la finalitat de garantir
la seva capacitat i preparació i el principi de pública concurrència. Els aspirants hauran de reunir els requisits de titulació
acadèmica o professional i, en el seu cas, les condicions d'especialització que es determinin en cada plaça.
La vinculació del personal de l'entitat, excepció feta dels que siguin funcionaris de la Diputació, serà de caràcter laboral, amb
els drets i les obligacions establertes per la legislació que sigui d'aplicació, per les reglamentacions generals de treball, els que
resultin dels convenis col·lectius aplicables i els específicament convinguts en el moment de la seva contractació.
El personal funcionari de la Diputació que presti serveis al Conservatori, manté la situació de servei actiu a la Diputació. En
qualsevol cas, l'organisme autònom ha d'assumir totes les obligacions de l'entitat de la qual depèn, respecte de l'esmentat personal.
CAPÍTOL VI
Funcionament
Article 23. 1. El Consell Rector es reuneix, prèvia convocatòria efectuada a instància del seu president o a petició, almenys d'una
tercera part dels seus membres, tantes vegades com sigui necessari per al funcionament de l'organisme i, ordinàriament, una
vegada almenys cada trimestre. El Consell Rector farà sessió ordinària almenys una vegada al trimestre, i sessió extraordinària
quan la convoqui el president o la demani la tercera part dels membres que legalment la integren.
2. El Consell Assessor es reuneix sempre que ho sol·liciti la Presidència o bé una tercera part dels seus membres.
Les sessions dels dos òrgans es convocaran amb una antelació mínima de 48 hores.
Article 24. El Consell Rector s'entendrà vàlidament constituït quan, en primera convocatòria, concorrin a la reunió la majoria
dels seus membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard, es farà la sessió qualsevol que sigui el nombre
d'assistents, sempre que hi siguin presents el president, dos vocals i el secretari.
Article 25. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels membres assistents a la sessió, llevat dels casos que les lleis
requereixin un quorum de votació diferent. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president.
Article 26. Són nuls els acords que s'adoptin sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia, excepte que es faci prèvia declaració
d'urgència que s'ha d'acordar per la majoria simple dels membres del Consell.
Article 27. Contra els actes administratius dictats pels òrgans de govern de l'organisme autònom es pot interposar recurs d'alçada
davant del President de la Diputació, en el termini i efectes establerts a la normativa de procediment administratiu comú.
Tanmateix, pel que fa als actes de naturalesa tributària serà d'aplicació allò que estableix la seva normativa reguladora, sense
perjudici que es garanteixi la funció tutelar prevista per part de la Diputació, mitjançant el coneixement previ dels recursos i
de les reclamacions que es formulin.
CAPÍTOL VII
Òrgans de govern del Centre
Article 28. 1. Els òrgans de govern del centre són els regulats per les normes reguladores del dret a l'educació vigents en cada
moment, i en el seu cas, la normativa específica per a conservatoris de música dependents d'entitats locals.
2. El centre on té lloc els ensenyaments relacionats a l'article 5, té els següents òrgans de govern:
a) Òrgans de govern unipersonals que formen part de l'equip directiu: el director o directora,el cap d'estudis, el
coordinador pedagògic i el secretari.
b) El Consell Escolar i el Claustre de Professors tenen la consideració d'òrgans de participació i de control en la gestió del
centre.
3. En la composició del Consell Escolar, hi haurà un representant de l'Administració titular del centre, elegit pel president.
4. Les funcions i competències d'aquests òrgans de govern són les que prevegi la legislació educativa vigent en tot allò que no
contradigui la legislació administrativa i de règim local d'aplicació a l'organisme.
CAPÍTOL VIII
Règim econòmic
Article 29. L'entitat disposarà per a cada exercici econòmic d'un pressupost que s'integrarà en el general de la Diputació.
Article 30. Es portarà comptabilitat de la situació i gestió econòmica en els llibres i els registres adequats.
El president, a l'acabament de cada exercici econòmic, posarà en coneixement del Consell Rector, per a la posterior elevació a
la Diputació, el compte general del pressupost, amb la liquidació corresponent.
CAPÍTOL IX
Modificació dels Estatuts i dissolució de l'entitat
Article 31. Les modificacions dels Estatuts es realitzaran amb els mateixos tràmits i requisits que per a la seva aprovació i de
conformitat amb la normativa vigent.
Article 32. L'entitat tindrà durada indefinida en funció de l'acompliment de la finalitat per a la qual es constitueix.
Procedirà la seva dissolució quan la Diputació consideri procedent modificar la forma de prestació del servei i així ho acordi
el Ple, amb l'informe del Consell Rector de l'entitat.
Article 33 A la dissolució de l'òrgan, la Diputació el succeirà universalment, i el seu patrimoni, amb tots els increments i
aportacions que tingui a l'actiu, revertiran a la Diputació.
Disposició addicional
En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts és d'aplicació la legislació administrativa i de règim local aplicable.
Disposició derogatòria
La versió modificada dels presents estatuts deroguen els fins al moment vigents, així qualsevol d'anteriors que poguessin ser,
total o parcialment, aplicables.?
Contra aquest acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del
dia següent al de la publicació de l'Edicte final en el Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb l'article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Girona, 22 de novembre de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President