Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2016 per habilitacions i suplements de crèdits
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VENTALLÓ
En data 21 de novembre de 2016 el Ple municipal de l'Ajuntament
de Ventalló va acordar aprovar inicialment la modificació pressupostària 4/2016, la qual s'exposa al públic mitjançant publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona per un període de 15 dies
hàbils des de la seva publicació, a fi que els interessats puguin examinar-ho i presentar les al·legacions que considerin convenients; la
modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada
si durant aquest termini no s'han presentat reclamacions; el que es
fa públic de conformitat amb allò establert als articles 169 i 177 del
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Ventalló, 24 de novembre de 2016
Joan Albert Teixidor
Alcalde