Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
El Ple de l'Ajuntament va aprova inicialment l'expedient número 3/2016 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal
2015, el dia 11 de juliol de 2016.
L'expedient han estat exposats al públic pel període de 15 dies, des de l' anunci publicat al BOP núm. 148 de data 4 d'agost
2016. Durant l'esmentat termini no s'han presentat reclamacions, raó per la qual l'esmentada modificació han quedat aprovada
definitivament.
Es per això que es procedeix a la publicació el resum per capítols que resulta d'aquestes modificació, tal com s'estableix a
l'article 169.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CRÈDITS EN AUGMENT:
A) HABILITACIÓ DE CRÈDITS (CODI XALOC 010):
B) SUPLEMENT DE CRÈDITS (CODI XALOC 020):

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT
182.000,00?


Núm. 228 ? 29 de novembre de 2016
Pàg. 55
ORIGEN DELS FONS:
A) NOUS O MAJORS INGRESSOS:
B) APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

TOTAL ORIGEN DELS FONS
182.000,00?
Contra l'aprovació definitiva podrà, si es considera oportú, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu,
en la forma i termini establert per aquesta jurisdicció.
Sant Gregori, 18 de novembre de 2016
Joaquim Roca i Ventura
Alcalde