Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
El Ple de l'Ajuntament va aprova inicialment l'expedient número 2/2016 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal
2015, el 9 de maig de 2016.
L'expedient han estat exposats al públic pel període de 15 dies, des de l' anunci publicat al BOP núm. 104 de data 1 de
juny 2016. Durant l'esmentat termini no s'han presentat reclamacions, raó per la qual l'esmentada modificació han quedat
aprovada definitivament.
Es per això que es procedeix a la publicació el resum per capítols que resulta d'aquestes modificació, tal com s'estableix a
l'article 169.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CRÈDITS EN AUGMENT:
A) SUMPLEMENT DE CRÈDITS :
1. ORDINARIS:
2. EXTRAORDINARIS:


TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS
62.000,00?Núm. 228 ? 29 de novembre de 2016
Pàg. 52
B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
1. ORDINARIS:
2. EXTRAORDINARIS:

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS
110.528,50?

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT
172.528,50?
ORIGEN DELS FONS:
A) NOUS O MAJORS INGRESSOS:


Núm. 228 ? 29 de novembre de 2016
Pàg. 53
B) BAIXA DE DESPESES:
C) APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

TOTAL ORIGEN DELS FONS
172.528,50?
Contra l'aprovació definitiva podrà, si es considera oportú, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu,
en la forma i termini establert per aquesta jurisdicció.
Sant Gregori, 18 de novembre de 2016
Joaquim Roca i Ventura
Alcalde