Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2017, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PORQUERES
Exp. Admtiu. 445-E111/2016
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 23 de novembre ,
ha aprovat inicialment el Pressupost municipal per a l'exercici 2017,
les seves bases d'execució, la Plantilla de personal i la Relació de
llocs de treball.
D'acord amb el que disposa l'art. 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost, l'expedient i tota
la documentació s'exposa al públic per termini de 15 dies hàbils a
comptar del dia següent de la publicació d'aquest anunci al BOP,
als efectes que els interessats puguin examinar-ho i/o formular les
al·legacions que creguin convenients.
En cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació, el Pressupost
i tots els documents indicats es consideraran aprovats definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.
Porqueres, 24 de novembre de 2016
Francesc Castañer Campolier
Alcalde