Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
El Ple, en la sessió ordinària de 7 de novembre de 2016, va aprovar
inicialment el Pressupost general de l'entitat local per a l'exercici
de 2017. D'acord amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost esmentat
s'exposa al públic, per un termini de quinze dies hàbils a comptar
de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de
la província, per tal que els interessats el puguin examinar i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes davant el Ple.
L'expedient es pot consultar en hores d'oficina a la Secretaria de la
corporació (plaça de l'Ajuntament, 1, de Mont-ras). En cas de no
haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, el Pressupost
es considerarà definitivament aprovat.
Mont-ras, 21 de novembre de 2016
Carles Salgas i Padrosa
Alcalde