Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLERS
Amb motiu de l'absència del municipi de l'alcalde, mitjançant resolució d'alcaldia 355/2016 de 21 de novembre de 2016 i en compliment del que disposa l'art. 47 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha delegat les
funcions de l'alcaldia en el primer tinent d'alcalde Sr. Miquel Roura
Expòsit des del dia 28 de novembre de 2016 fins el dia 4 de desembre de 2016.
El que es fa públic per a general coneixement.
Llers, 21 de novembre de 2016
Carles Fortiana Costa
Alcalde