Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte pel qual es fa públic l'acord de desistiment del procediment d'adjudicació del contracte de manteniment i millora de l'enllumenat públic
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
La Junta de Govern Local, en sessió de 16 de novembre de 2016, va
prendre el següent acord, relatiu a l'expedient 2015/29, de contractació del servei de manteniment i millora de l'enllumenat públic:
?Vist que en data 14/11/2016 la Mesa de contractació encarregada
de la contractació dels serveis de manteniment i millora de l'enllumenat públic de Llagostera va aprovar elevar a la Junta de Govern
Local una proposta de desistiment del dit contracte,
Vist l'informe de l'enginyer municipal de data 21/09/2016,
Vist l'informe de Secretaria de data 10/11/2016,
Vist l'informe d'Intervenció de data 11/11/2016,
I fent ús del règim competencial previst a l'article 53.1.g) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de
l'Alcaldia.
Primer.- Desistir, en base a l'article 155 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del
sector públic, del procediment d'adjudicació del contracte de serveis de manteniment i millora de l'enllumenat públic de Llagostera,
motivat per errors no esmenables detectats en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) que regia el procediment.
Segon.- Fixar com a quantitat màxima a liquidar 50 ? per licitador
en concepte de despeses en què hagin pogut incórrer per causa de
la licitació, d'acord amb la clàusula 22 del PCAP.
Tercer.- Publicar l'acord de desistiment en el DOUE, el BOE i el BOP;
i a l'eTauler i el perfil del contractant de l'Ajuntament de Llagostera.
Quart.- Incoar nou expedient de contractació, per procediment
obert, del contracte de serveis de manteniment i millora de l'enllumenat públic de Llagostera i ordenar la redacció del corresponent
PCAP que ha de regir el contracte i el procediment d'adjudicació.
Cinquè.- Notificar aquest acord als licitadors, juntament amb l'informe de Secretaria que el justifica.
Sisè.- Notificar aquest acord a ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL,
adjudicatari del contracte vigent del servei, amb l'advertiment que
haurà de continuar prestant el servei fins a l'adjudicació del nou
contracte, d'acord amb l'article 235 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.?
La qual cosa es fa pública.
Llagostera, 21 de novembre de 2016
Fermí Santamaria Molero
Alcalde