Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte referent a la delegació de les atribucions de l'Alcaldia
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 145/2016, de 18 de novembre,
s'ha aprovat la següent resolució, de la qual es transcriu a continuació la part resolutiva:
?Primer.- Delegar l'exercici íntegre de les atribucions legalment
conferides a l'alcaldia, d'acord amb l'article 47 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), en el
primer tinent d'alcalde el regidor Sr. Pere Vilà i Ferrer, el qual actuarà com a alcalde accidental.
Segon.- Fer constar que la present resolució serà vigent els dies 12 al
18 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Pere Vilà i Ferrer.
Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el tauler d'anuncis
de la corporació.?
El que es publica, als efectes oportuns, d'acord amb el que preveu
l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Cornellà del Terri, 18 de novembre de 2016
Salvador Coll i Baucells
Alcalde