Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obra en sòl no urbanitzable
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
Núm. Expedient: 2016.424
Codi Classificació: J192
El 29 de juliol de 2016, el senyor Josep Mª Llauger, en representació
de la societat Mas Vicens 4400 SL, va sol·licitar en aquest Ajuntament llicència d'obra major per l'ampliació de l'explotació ramadera Mas Vicens de Pujals dels Cavallers, en terreny classificat com
a sòl no urbanitzable, i qualificat urbanísticament com a sòl rústic
comú (clau 20a), en el vigent planejament de Cornellà del Terri.
D'acord amb el que estableix l'article 49.3 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; i l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
s'exposa al públic per un termini de vint dies, a comptar des de
l'endemà de l'última publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, a un dels diaris de difusió comarcal o en
el tauler d'anuncis de la web de l'Ajuntament.
Durant el termini assenyalat es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer,
número 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i formular
les observacions i les reclamacions que considerin oportunes.
Cornellà del Terri, 16 de novembre de 2016
Salvador Coll Baucells
Alcalde