Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia en matèria de matrimoni civil
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE COLERA
L'Alcalde President en data divuit de novembre de dos mil setze ha
emès, entre d'altres, la següent resolució:
?Primer.- Conferir al senyor Alexandre Camps Rejas, regidor
d'aquest Ajuntament, delegació expressa i puntual per tal que el dia
26 de novembre de 2016, exerciti l'atribució d'autorització d'un matrimoni civil.
Segon.- Notificar aquesta resolució al regidor d'aquest Ajuntament,
senyor Alexandre Camps Rejas a l'efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació que li ha estat conferida.
Tercer.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en
la primera sessió que tingui lloc.?
Colera, 23 de novembre de 2016
Lluis Bosch Rebarter
Alcalde