Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el 29 de setembre de 2016, aprovà inicialment l'expedient de modificació de
crèdits núm. 10/2016, del Pressupost Municipal de l'exercici 2016.
Havent-se procedit a complimentar el preceptiu tràmit d'informació pública de quinze dies hàbils, tal com estableix l'article
20.1 del Reial Decret 500/90, mitjançant publicació d'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 198 de data 17
d'octubre de 2016 i, exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, durant el període comprés del 18 d'octubre al 8 de
novembre de 2016, ambdós inclosos.
De conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l'article 20.1 del Reial Decret 500/1990, es transcriu a continuació el resum per capítols:
DESPESES
INGRESSOS
Capítol
Crèdit inicial Modificacions Crèdit definitiu
Capítol
Crèdit inicial Modificacions Crèdit definitiu
Cap. 1
6.892.256,60
-42.610,79
6.849.645,81
Cap. 1
11.127.006,00
11.127.006,00
Cap. 2
7.374.651,95
104.010,73
7.478.662,68
Cap. 2
220.000,00
220.000,00
Cap. 3
200.382,65
200.382,65
Cap. 3
5.017.734,0057
41.152,88
5.058.886,88
Cap. 4
3.696.073,09
4.000,00
3.700.073,09
Cap. 4
3.012.415,27
32.565,24
3.044.980,51
Cap. 5
448.226,21
448.226,21
Cap. 6
5.064.532,99
123.248,30
5.187.781,29
Cap. 6
0,00
0,00
Cap. 7
152.424,30
152.424,30
Cap. 7
50.000,00
50.000,00
Cap. 8
18.180,00
18.180,00
Cap. 8
2.923.120,10
2.923.120,10
Cap. 9
1.583.649,60
-114.930,12
1.468.719,48
Cap. 9
2.183.649,60
2.183.649,60
24.982.151,18
73.718,12
25.055.869,30
24.982.151,18
73.718,12
25.055.869,30
Castelló d'Empúries, 16 de novembre de 2016
Salvi Güell i Bohigas
Alcalde