Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALONGE ÀREA ECONÒMICA
Exp. 2700/2016
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment un expedient de modificació del
Pressupost 2016 per transferència de crèdits.
L'acord, antecedents i l'expedient complet s'exposen al públic, durant el termini de 15 dies, als efectes d'allò que disposa l'article 169
del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
En el cas de que en l'expressat termini no es presentessin reclamacions, l'acord d'aprovació provisional s'entendrà aprovat definitivament.
Calonge, 28 de novembre de 2016
Jordi Soler i Casals
Alcalde