Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALONGE ÀREA ECONÒMICA
EXP. 2444/2016
El Ple de la corporació, en sessió extraordinària del dia 27 d'octubre de 2016, ha aprovat inicialment un expedient de modificació de
crèdits del Pressupost 2016 per transferència de crèdits. Finalitzat el
termini d'exposició pública sense que hagi estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, l'acord esdevé definitiu
i en compliment del que estableix l'article 169 del RDL 2/2004, de 5
de març, Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, es
publica a continuació el resum per capítols del pressupost d'ingressos i de despeses amb la modificació incorporada:
Capítol
Ingressos (?)
Despeses (?)
1
11.444.000,00
7.958.162,79
2
300.000,00
7.782.679,59
3
4.511.098,31
190.000,00
4
2.870.856,75
1.796.492,66
5
327.000,00
63.908,73
6
---6.175.563,39
7
336.227,23
167.669,57
8
6.105.294,44
120.000,00
9
---1.640.000,00
Total
25.894.476,73
25.894.476,73
Calonge, 24 de novembre de 2016
Jordi Soler i Casals
Alcalde