Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de padró fiscal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret d'alcaldia núm. 46/2016 de data 23 de novembre de 2016 s'ha aprovat el següent padró fiscal
corresponent a l'exercici de l'any 2016.
- Taxa anual per entrada de vehicles a través de les voreres.
El padró fiscal s'exposa al públic durant el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i esta a disposició dels interessats a la secretaria d'aquest
Ajuntament.
D'acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l'article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
les hisendes locals, es notifica col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, durant el període d'un mes a comptar des de l'endemà de la finalització del
termini d'exposició al públic dels padrons fiscals. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un
mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de
la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el
termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi d'entendre desestimat. Tot això d'acord
amb l'establer als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Vilanova de Bellpuig, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Joan Trull i Borràs