Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de informació pública de la sol.licitud d'una llicència
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Atès que el Sr. Josep Segura Martí, ha sol·licitat autorització per l'ampliació d'una explotació porcina
d'engreix per assolir una capacitat productiva de 2.000 porcs d'engreix amb la construcció de dos noves
naus, situada al paratge Sort Travessera, polígon 18, parcel·la 84, del terme municipal de Maials, havent-se
presentat el corresponent projecte per l'execució de l'activitat en sòl no urbanitzable, de conformitat a
l'establert a l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/201, de 22 de febrer, se sotmet a
informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant anunci al Butl etí Oficial de la Província de Lleida i a la
seu electrònica de l'administració municipal competent perquè durant el citat període es puguin formular
al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
L'expedient es pot consultar a la secretaria de l'Ajuntament els dies laborals de les 10.00 a les 13.00 hores.
Maials 18 de novembre de 2016
L'alcalde, David Masot Florensa