Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de citació dictat en el procediment 507/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE GIRONA
UPSD social 1
Assumpte núm.: 507/2016
Part demandant: Francisca Garcia Santiago
Part demandada: MOSAXAMAR, S.L., FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) i INSTITUTO DE ESTRATEGIA, SLP
Lletrat de l'Adm. de justícia Alvaro Gimeno Santolaria
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del que es va decidir en
les actuacions número 507/2016, instruït per aquest Jutjat Social 1
de Girona, a instàncies de Francisca Garcia Santiago contra MOSAXAMAR, S.L., FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) i
INSTITUTO DE ESTRATEGIA, SLP, es cita a totes les parts no citades personalment, del/de la qual es desconeix el parador, perquè
comparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme, situat
a l'Av. Ramon Folch, 4-6, de Girona, EL DIA 6 de JUNY de 2017, A
LES 9:45 HORES per dur a terme l'acte de conciliació o judici. Se li
fa saber que, en el cas que no hagi avinença en aquest acte, seguidament es durà a terme el judici, en una única convocatória, i hi podrà
comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada
si ha estat citada i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.
Aquest edicte es fa pública per mitjà del Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents, amb l'advertiment que les notificacions
següents es faran a les estrades, tret de les que tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la
Llei de procediment laboral.
Girona, 18 de novembre de 2016
El lletrat de l'Administració de Justícia