Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d'execució 84/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE FIGUERES
Execució núm. 84/2016-J
En el procediment de referència seguit en aquest Jutjat a instàncies
de Juan Carlos Bernardino Jimenez contra SENA OBRAS SL, en matèria de quantitat, aquest Jutjat Social núm. 1 de Figueres ha dictat
un decret amb data 17 de novembre de 2016.
Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de revisió en
el termini de tres dies, amb els requisits i advertiments legals que
consten en la resolució que se li notifica, de la qual pot tenir coneixement íntegre en la Secretaria d'aquest Jutjat, sita al c. Arnera núm.
7 de Figueres.
I perquè serveixi de notificació a SENA OBRAS SL, l'adreça de la
qual es desconeix, expedeixo aquest edicte, amb l'advertència que
les comunicacions següents es faran fixant còpia de la resolució o de
la cèdula a l'oficina judicial, pel mitjà establert a l'efecte, llevat del
supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir
forma d'interlocutòria o sentència, o de decret quan posi fi al procés
o resolgui un incident, o quan es tracti de citació a termini, de conformitat amb el que disposa l'article 59.2 de la Llei 36/2011, de 10
d'octubre, reguladora de la jurisdició social.
Figueres, 17 de novembre de 2016
Raúl Díaz Sáez
Lletrat de l'Administració de Justícia