Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILANANT
El Ple d'aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2016 va adoptar l'acord d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 6/2016 amb el finançament que en el mateix es
determina, el qual s'exposa al públic amb la finalitat que durant el
termini de quinze dies hàbils puguin presentar-se contra el mateix
les reclamacions que s'estimin pertinents pels interessats a que fa
referència l'article 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
De no produir-se reclamacions contra el present acord, aquest es
considerarà definitivament aprovat.
Vilanant, 23 de novembre de 2016
Anna Palet Vilaplana
Alcaldessa