Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació del plec de clàusules i la licitació del contracte d'execució del projecte de condicionament del camí municipal per a itinera-ri de vianants El Parc-L'Arengada
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILAFANT
El Ple municipal, en sessió de data 16 de novembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que regiran la contractació, pel procediment obert amb més d'un criteri d'adjudicació, de les obres corresponents al Desglossat/Tram Primer del Projecte condicionament del camí municipal per a itinerari de
vianants El Parc-L'Arengada del terme municipal de Vilafant.
Aquest Plec restarà sotmesa a informació pública per un termini
de vint dies hàbils, a comptar a partir de la darrera publicació del
present Edicte al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya als efectes de la presentació de les
al·legacions que s'estimin pertinents. En el supòsit que no se'n presenti cap, el Plec quedarà aprovat definitivament sense necessitat
d'adoptar expressament un nou acord.
Simultàniament, a l'esmentada sessió plenària s'acordà publicar
l'anunci de licitació d'aquest contracte, d'acord amb les dades següents:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilafant
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 2016/466
2.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres corresponents al
primer tram de l'itinerari de vianants El Parc-L'Arengada de
Vilafant
b) Lloc d'execució: Vilafant
c) Termini d'execució: 2 mesos i mig
3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost de licitació
190.490,89 ? anuals, dels quals 33.060,40 ? corresponen al 21%
d'IVA.
5.- Garantia
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.
6.- Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vilafant
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm. 1
c) Localitat i codi postal: Vilafant 17740
d) Telèfon: 972 546020
e) Fax: 972 546350
f) Web: www.vilafant.com (Contractació Pública/Perfil del contractant)
7.- Requisits específics del contractista
Grup G Subgrup 6 Categoria d)
8.- Criteris de valoració de les ofertes
a) Millora de l'oferta econòmica
b) Millores incloses com a annex al projecte.
9.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies a partir de la darrera publicació del present anunci de licitació al Butlletí Oficial de la
Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
b) Documentació a presentar: La requerida a la clàusula núm. 12
del Plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Vilafant
10.- Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Vilafant
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm. 1
c) Localitat: 17740 Vilafant
d) Data: Sobres 1 i 2.- El dia i hora seran fixats per la Mesa de
contractació i publicats al perfil del contractant.
11.- Despeses d'anuncis
A càrrec de l'adjudicatari
12.- Perfil del contractant
Pot obtenir-se tota la informació relativa als Plecs de clàusules
administratives i condicions tècniques a través de l'apartat de
Contractació Pública/Perfil del contractant de la plana web de
l'Ajuntament de Vilafant: www.vilafant.com
Vilafant, 18 de novembre de 2016
Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldesa