Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de perso-nal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILADASENS
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 18 de novembre ha adoptat l'acord següent:
1. Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l'exercici 2017.
2. Aprovar la plantilla de personal que en el pressupost es contempla, així com les bases d'execució.
3. Exposar l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOP i al tauló d'anuncis de la
corporació als efectes de reclamacions.
4. En el cas de no produir-se reclamacions durant el termini d'informació pública, el present acord es considerarà aprovat definitivament una vegada transcorregut l'anterior termini, sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació de
l'edicte, amb el resum per capítols i la relació de llocs de treball.
Mitjans per obtenir informació sobre la tramitació del procediment:
Ajuntament de Viladasens
c/ Taronger, 1
17464 Viladasens
Telèfon 972 496 150
Fax
972 496 285
Horari De dilluns a divendres de 10 a 14 hores
Viladasens, 26 de novembre de 2015
Josep Massó Masós
Alcalde