Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VERGES
No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments contra l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2016, aprovat
provisionalment pel ple de l'Ajuntament de Verges el dia 6 d'octubre de 2016, aquest es considera definitivament aprovat.
D'acord amb el disposa l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, es fa públic el seu resum per capítols.
ESTAT DE DESPESES
Consignació actual
Modificacions
Consignació definitiva
Cap. I.- Despeses de personal
307.400,00
2.920,00
310.320,00
Cap. II.- Despeses béns corrents
528.900,00
16.620,50
545.520,50
Cap. III.- Despeses financeres
26.000,00
6.000,00
32.000,00
Cap. IV.- Transferències corrents
70.400,00
70.400,00
Cap. VI.- Inversions reals
542.001,78
- 6.000,00
536.001,78
Cap. VIII.-Actius financers
Cap. IX.- Passius financers
66.100,00
66.100,00
TOTAL
1.540.801,78
19.540,50
1.560.342,28
ESTAT D'INGRESSOS
Consignació actual
Modificacions
Consignació definitiva
Cap I.- Impostos directes
313.000,00
313.000,00
Cap. II.- Impostos indirectes
7.000,00
7.000,00
Cap III.- Taxes i altres ingressos
316.000,00
316.000,00
Cap IV.- Transferències corrents
335.800,00
19.540,50
355.340,50
Cap V.- Ingressos patrimonials
17.200,00
17.200,00
Cap VII.- Transferències de capital
406.224,58
406.224,58
Cap VIII.-Actius financers
145.577,20
145.577,20
Total
1.540.801,78
19.540,50
1.560.342,28
Verges, 17 de novembre de 2016
Ignasi Sabater Poch
Alcalde