Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SILS
El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de novembre
de 2016, va aprovar la modificació pressupostària expedient 4/2016
del pressupost, amb càrrec a una part del romanent de tresoreria de
l'exercici 2015.
A tals efectes s'exposa al públic durant un termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir del següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar
les reclamacions que s'estimin procedents d'acord amb l'article 177
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Transcorregut el termini legal establert sense que s'hagin produït
reclamacions, l'expedient restarà aprovat definitivament sense que
calgui un nou acord.
Sils, 25 de novembre de 2016
Martí Nogué Selva
Alcalde