Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de les NN SS de pla-nejament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol
de 2016, va aprovar inicialment l'expedient de modificació puntual
de les NNSS de planejament del terme municipal de Serra de Daró,
en el seu article 96, el qual s'exposa al públic per un període d'un
mes a comptar des del dia següent al que es produeix la darrera
publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la província o en
el Diari de la Generalitat de Catalunya.
La documentació d'aquest expedient és podrà examinar en aquest
Ajuntament en dies i hores d'oficina i presentar les al·legacions que
considerin convenients.
Serra de Daró, 18 de novembre de 2016
Josep Puig Ribas
Alcalde