Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública de l'adhesió al Consorci Localret
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS
Aprovats inicialment pel Ple d'aquesta Corporació, en la sessió celebrada el proppassat dia 10 de novembre, l'adhesió de l'Ajuntament
de Sant Jordi Desvalls al Consorci Localret i els Estatuts del Consorci Localret, s'exposa tot l'expedient al públic, pel termini de trenta
dies, per a l'examen de l'expedient i per a la presentació de suggeriments, al·legacions i reclamacions, tal com disposa l'article 313.3 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Sant Jordi Desvalls, 16 de novembre de 2016
Josep Aulet Aleñà
Alcalde