Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
El Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori en sessió celebrada el 12 de setembre de 2016 va aprovar inicialment les modificacions
a introduir en els reglaments reguladors de l'abocament d'aigües residuals generals i també en el reglament d'abocament
d'aigües a la Depuradora del sector industrial de la Juheria.
L'edicte, que fou posat a informació pública i publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) núm. 188 de data 30 de
setembre de 2016, sense que ningú hi presentés reclamacions, preveia que l'absència de reclamacions comportaria l'aprovació
definitiva.
Atès que no es varen presentar al·legacions es considera aprovada definitivament i es publica íntegrament a continuació.
Les esmentades modificacions d'ordenança entraran en vigor el dia següent al de la seva inserció en el BOP.
Sant Gregori, 16 de novembre de 2016
Joaquim Roca i Ventura
Alcalde
DOCUMENT 1:
REGLAMENT REGULADOR DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI
ÍNDEX
Introducció.
1.- Objecte
2.- Àmbit d'aplicació
3.- Classificació dels abocaments d'aigües residuals segons l'activitat que els genera
4.- Autoritzacions d'abocament
5.- Control de la contaminació en origen
6.- Descàrregues prohibides i limitades
7.- Situació d'emergència
8.- Mesurament i determinació dels abocaments
9.- Inspecció i vigilància
10.- Registre de permisos d'abocament
11.- Inspeccions, sancions, mesures correctores
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Segona
ANNEXOS:
ANNEX 1.- Terminologia del tipus d'aigües
ANNEX 2.. Projecte per l'obtenció del permís d'abocaments d'aigües
P.P..
Introducció
El SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANT GREGORI (SSSG) està format pel conjunt d'elements de transports, tractament
del medi natural receptor de les aigües residuals utilitzades per les diferents activitats humanes.
Actualment el SSSG supera l'àmbit del terme municipal de Sant Gregori, pel que seria desitjable que tot municipi usuari del
SSSGR adoptés la mateixa normativa.
1.- Objecte.
L'objecte general del present Reglament, és de garantir el corresponent funcionament del SSR, en la seva totalitat i en els seus
components, es a dir: la xarxa de clavegueram, l'estació depuradora i l'abocament final al riu.
L'element que per les seves característiques es més susceptible de pertorbar el sistema, és l'abocament del tipus no domèstic.
Aquest reglament regula aquets tipus d'abocaments, en el sentit de minimitzar el risc de pertorbació del sistema general.
2.- Àmbit d'aplicació i consideració del servei.
Aquest Reglament serà d'aplicació en el terme de Sant Gregori, exceptuant el Polígon Industrial de La Joeria de Domeny, que
disposa del seu propi Reglament Regulador.
El servei de clavegueram i sanejament en general constituirà un servei de recepció obligatòria pels usuaris als efectes previstos
per l'article 231.2 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.
3.- Classificació dels abocaments d'aigües residuals segons l'activitat que els genera.
Les aigües residuals es classificaran segons la seva procedència en:
AIGÜES DOMÈSTIQUES (AD): Són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries i activitats de neteja i cuina dels
habitatges.
AIGÜES NO DOMÈSTIQUES (AND): Són les procedents de les activitats diferents dels habitatges com són les activitats
de serveis, Industrials, etc... Aquestes aigües no domèstiques per les seves característiques podran ser considerades com
AIGÜES ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES (AAD) O COM AIGÜES POTENCIALMENT PERTURBADORES (APP).
4.- Autoritzacions d'abocament
4.1. Totes les activitats que generin aigües no domèstiques estan obligades a sol·licitar el permís municipal d'abocament per
obtenir la corresponent aprovació de descàrrega dels seus abocaments residuals ja sigui via col·lector o via camió - cisterna.
4.2. Com a conseqüència del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses del 1961, les activitats que
generin aigües potencialment pertorbadores requeriran per la seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat, l'aprovació
del projecte per part de l'Ajuntament i l'execució dels pretractaments necessaris per descarregar els seus abocaments amb els
nivells de qualitat exigits per aquesta ordenança.
El projecte haurà de contenir la informació tècnica suficient per justificar la minimització del risc de pertorbació del sistema
així com per l'execució de les instal·lacions corresponents.
4.3. A efectes d'autorització d'abocament via col·lector es consideraran 3 classes en relació al cabal i potència contaminadora.

CLASSE I.- Abocaments assimilables a domèstic i cabals inferiors a 25 m3/dia.

CLASSE II. Abocaments assimilables a domèstics amb cabals entre 25 i 100 m3/dia o cabals inferiors a 25 m3/dia
potencialment pertorbadors.

CLASSE III. Qualsevol abocament assimilable a domèstic amb cabal superior a 100 m3/dia, o superior a 25 m3/dia
potencialment pertorbador.
4.4. Quan el sistema de transport de les aigües residuals sigui per via camió cisterna, el punt d'abocament serà únic i situat a
la planta depuradora del Polígon Industrial.
Les condicions de recepció, control i abocament de cubes quedaran determinades en el reglament del servei dels ?Abocaments
d'aigües residuals via camió cisterna?.
4.5. No s'autoritza per part de l'Ajuntament:
a) L'obertura, trasllat, ampliació o modificació d'una activitat que generi aigües no domèstiques i que no disposi del
corresponent Permís d'Abocament.
b) La construcció, reparació o remodelació d'un clavegueró sense el corresponent Permís d'Abocament.
c) La posta en funcionament de cap activitat potencialment pertorbadora, si prèviament no s'han aprovat, instal·lat i, en el
seu cas, comprovat pels Serveis Tècnics Municipals, l'eficàcia i el correcte funcionament dels pretractaments en els termes
requerits en el corresponent Permís d'Abocament.
d) Escomeses a la xarxa que no siguin independents per a cada activitat. Quan això no sigui possible s'haurà de proposar com
a alternativa una solució tècnica adient.
e) La descàrrega a cel obert o a una claveguera que estigui fora de servei.
f) La descàrrega d'abocament a lleres públiques o a instal·lacions municipals de sanejament i la injecció en el subsòl, sense els
corresponents permisos d'abocament.
4.6. Els Permisos d'Abocament s'atorgaran per un període de temps no inferior a cinc anys i si a l'expiració del termini el
titular no rebés avís o notificació de l'Administració en un altre sentit, es considerarà prorrogada fins que l'Administració es
pronunciï sobre el particular.
Els permisos d'abocament quedaran sense efecte en el cas de produir-se modificacions en el procés o instal·lacions de l'usuari
que puguin incrementar el risc de pertorbació del SSSG.

Per l'obtenció del Permís d'Abocament caldrà aportar a la corresponent sol·licitud les dades que figuren en la documentació
especificada a l'Annex 2 de la present Ordenança.
La infracció de les prescripcions d'aquesta Ordenança, la manca de pagament de les taxes de depuració i abocament de les
aigües residuals, podran determinar la renovació del Permís d'Abocament.
5.- Control de contaminació en origen
5.1. La regulació de la contaminació en origen, mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocaments,
s'estableix amb les següents finalitats:
a) Protegir els elements del Sistema de Sanejament (xarxa, estació depuradora i medi receptor)
b) Protegir la integritat i seguretat de les persones que participen el sistema de sanejament.
5.2. La protecció del medi receptor implica que les limitacions dels afluents es defineixin d'acord amb les concentracions
admissibles en la seva descàrrega al medi receptor final.
5.3. Els pretractaments per a certes descàrregues limitades, per tal d'obtenir les concentracions exigides en el present
Ordenança, podrien ésser substituïts per un tractament conjunt final en la planta depuradora, sempre que sigui tècnica i
econòmicament factible segons el criteri de l'Administració i mitjançant el pagament de la taxa o preu públic especial de
desguassos limitats que a l'efecte s'estableixi.
5.4. Les descàrregues prohibides i aquelles descàrregues limitades que per la naturalesa dels seus abocaments siguin
incompatibles amb el procés utilitzat en les instal·lacions municipals de depuració, no podran acollir-se a la fórmula alternativa
referida en el paràgraf anterior, sent imprescindible, en aquests casos, la instal·lació dels adequats pretractaments correctors
individuals en origen.
6.- Descàrregues prohibides i limitades
6.1. Relació de descàrregues prohibides:
Queda totalment prohibit descarregar directa o indirectament al sistema de sanejament qualsevol dels següents productes:
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o dimensions que, per elles soles o per interacció amb altres, produeixin
obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del clavegueram i col·lectors o dificultin els treballs de la
seva conservació i el seu manteniment.
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables, com ara la gasolina, la nafta, el petroli, el
?whi spirit?, el benze, el tolue, el xile, el tricloretilé, el percletilé, etc. Inclòs els prominents d'operacions de neteja.
c) Olis i grasses
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc...
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
f) Matèries que per raó de la seva naturalesa, propietats i quantitat, ja sigui per elles soles o per interacció amb d'altres,
originin o puguin originar:
1. Algun tipus de molèstia pública.
2. La formació de mescles inflamables o explosives amb l'aire
3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal
encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.
4. Matèries que, per elles mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin
o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de danyar o deteriorar els materials de les instal·lacions municipals de
sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.
5. Radinúclids de naturalesa, quantitats o concentracions tal que infringeixin les reglamentacions establertes al respecte pels
organismes competents quan a la seva regulació i control.
6. Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un
tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials; en especial els que queden inclosos en les
relacions de matèries tòxiques o perilloses de la normativa que li sigui d'aplicació tant sigui de caràcter autonòmic, estatal
o comunitari.
6.2 Descàrregues limitades:
Queda prohibit descarregar al sistema de Sanejament, abocaments amb les característiques o amb concentració de contaminats
iguals o superior en tot moment a les expressades de la següent relació:

Temperatura ºC ................................................... 40º

pH (entre) ...............................................................
6-10 uds

Sòlids en suspensió ..............................................
500 mg/l
DQO ........................................................................ 1500 mg/l

Olis i greixos ..........................................................
150 mg/l
Clorurs

................................................................... 2000 mg/l

Cianurs lliures .......................................................
l mg/l

Cianurs totals .......................................................
5 mg/l

Diòxid de sofre .....................................................
15 mg/l

Fenols totals ..........................................................
2 mg/l
Fluorurs
.................................................................
12 mg/l

Sulfats ................................................................... 1000 mg/l

Sulfurs totals .........................................................
2 mg/l

Sulfurs lliures .......................................................
0.3 mg/l
Alumini
.................................................................
20 mg/l
Arsènic
..................................................................
1 mg/l
Bari
.........................................................................
10 mg/l
Bor
..........................................................................
3 mg/l
Cadmi
....................................................................
0.5 mg/l
Coure
.....................................................................
3 mg/l

Crom hexavalent ..................................................
0.5 mg/l

Crom total .............................................................
3 mg/l
Zinc
........................................................................
10 mg/l
Estany
....................................................................
5 mg/l

Fòsfor total ............................................................
50 mg/l
Ferro

.......................................................................
5 mg/l
Manganès
..............................................................
2 mg/l
Mercuri
..................................................................
0.1 mg/l
Níquel
....................................................................
5 mg/l
Plom
.......................................................................
1 mg/l
Seleni
.....................................................................
0.5 mg/l
Detergents
.............................................................
6 mg/l
Pesticides
..............................................................
0.10 mg/l

Nitrogen Kjeldhal ................................................. 90 mg/l N
Amoni ..................................................................... 30 mg/l NH4

Les concentracions màximes relacionades podran ser lleugerament sobrepassades sempre i quan quedi degudament justificat
que per les condicions de l'abocament (cabal i règim) les descàrregues no afectaran al SSSG.
Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i en cap cas es consideraran exhaustives
ni excloents.
6.3. Si alguna instal·lació industrial descarregués productes no inclosos en les esmentades relacions, que poguessin alterar els
processos de tractament o fossin potencialment pertorbadores, l'Administració municipal procedirà a l'assenyalament de les
condicions i limitacions per a l'abocament de cadascun dels referits productes. Així mateix podran establir-se les adequades
formes alternatives sempre que ho permetin la capacitat de les instal·lacions municipals de depuració i admissió del medi
receptor.
6.4. Totes les indústries, qualsevol que sigui la seva activitat, que estiguin autoritzades per descarregar els seus abocaments
i inclòs aquelles que realitzin pretactament hauran de col·locar una reixa de desbast de 50 mm abans de l'abocament al
clavegueram.
7.- Situació d'emergència
7.1. Es produeix una situació d'emergència quan, a causa d'una descàrrega fortuïta s'origina, directament o indirecta, una
pertorbació en el sistema de sanejament que pugui perjudicar el correcte funcionament de les instal·lacions o que posi en
perill persones o béns en general.
7.2. Davant d'una situació d'emergència, el responsable de l'abocament, al més aviat possible, prendrà totes les mesures
necessàries que tingui a l'abast per minorar o reduir al màxim els seus efectes, al mateix temps ho notificarà immediatament
a l'Ajuntament (T. 972428300). En un termini màxim de set dies posteriors a la descàrrega, l'interessat haurà de remetre a
l'administració un informe en el qual es detallarà la data, l'hora i la causa del succés, les correccions efectuades ?in situ? i,
en general, totes aquelles dades que permetin als Serveis Tècnics Municipals una correcta interpretació de l'imprevist i una
adequada avaluació de llurs conseqüències.
7.3. La responsabilitat d'un abocament quedarà determinada per la persona física o jurídica titular de l'activitat que hagi
provocat la descàrrega pertorbadora.
8.- Mesurament i determinació dels abocaments
8.1. Tots els mesuraments, proves, mostres i anàlisis per a determinar les característiques dels abocaments residuals,
s'efectuaran segons els ?mètodes normalitzats per a l'anàlisi d'aigües residuals?. Aquests mesuraments i determinacions es
realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.
8.2. Els establiments industrials potencialment pertorbadores, hauran d'instal·lar i posar a disposició dels Serveis Tècnics
Municipals, a efectes de determinació de la càrrega contaminadora, els següents dispositius:
a) Pou de mostres - Cada establiment industrial col·locarà en cada clavegueró de descàrrega dels seus abocaments residuals,
un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzat aigües avall abans de la descàrrega i a ser
possible fora de la propietat en la vorera que hi confronta; s'hauran de remetre a l'Administració plànols de situació del pou
i d'aparells complementaris per a la seva identificació i cens.
b) Aforament dels cabals.- Cada pou de mostres haurà de contenir un abocador aforador, tipus Parshall o similar, amb un
registre i totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua de
descàrrega fossin aproximadament els mateixos, la medició de lectura del cabal d'aigua per comptador podria ser utilitzada
com aforament del cabal residual; també si la procedència de l'aigua de captació és de pou o altres fonts, podrà habilitar-se
una fórmula indirecta de mesurament del cabal residual.
c) Mostres.- La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que
no puguin ser superades en cap moment, el mesurament serà instantani i pres a qualsevol hora del dia; per a concentracions
mitjanes representatives de valors de descàrregues residuals contaminadores, els mesuraments seran horaris, integrats
proporcionalment al cabal i preses durant el període de les descàrregues. Els requeriments mínims per a calcular la quantitat
representativa de l'abocament seran concretats per l'Administració d'acord amb la indústria interessada i podran revisar-se
quan s'estimi oportú. Aquelles indústries que per la seva dimensió i/o contaminació siguin significatives i que a més tinguin
grans fluctuacions en les característiques de llurs aigües residuals i volum d'abocament, tindran necessitat d'un aparell de
prendre mostres automàtic proporcional al cabal i amb anàlisis durant tot l'any.
d) Pretractament.- En el cas d'existir pretractaments individuals o col·lectius legalment constituïts que particularment o
col·lectiva, realitzin tractaments als abocaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels afluents depurats un pou de
mostres amb les mateixes condicions i requisits esmentats en l'apartat a) d'aquest paràgraf.
9.- Inspecció i vigilància
9.1. Qualsevol usuari del sistema de sanejament estarà obligat davant el personal facultatiu acreditat de l'Administració a:
? Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la instal·lació que considerin
necessari per a l'acompliment de la seva missió.
? Facilitar el muntatge de l'equip i la instrumentació que calgui per a realitzar el mesuraments, determinacions, assaigs i
comprovacions necessàries.

Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol, en especial aquelles
per a aforament de cabals i presa de mostres, per realitzar les anàlisis i comprovacions.

? Proporcionar-los qualsevol altre facilitat per a l'exercici i acompliment de les seves funcions.
9.2. El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, on es farà constar:

a) El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció consignant el judici de l'inspector sobre si l'empresa
manté sota un control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.
b) Les preses i tipus de mostres realitzades
c) Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'industrial per corregir les eventuals deficiències, assenyalades
per la inspecció en visites anteriors amb una valoració de llur eficàcia.
d) Les possibles noves anomalies detectades en la inspecció i totes les observacions addicionals que s'estimin oportunes.
9.3. S'invitarà al titular de la instal·lació o persona delegada a que presenciï la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En
cas que l'empresa estigués disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la Inspecció, podrà presentar
l'oportuna reclamació davant l'Ajuntament, a fi que aquest, previ informe dels Serveis Tècnics corresponents, dicti la resolució
que procedeixi.
10.- Registre de permisos d'abocament
Els Serveis Tècnics Municipals elaboraran un Registre de Permisos d'Abocaments a l'objecte d'identificar i regular les
descàrregues d'abocaments, on classificaran les descàrregues per llur risc de pertorbació del sistema.
Prenent per base l'esmentat registre i allò que resulti de les comprovacions efectuades en la xarxa, els Serveis Tècnics
Municipals quantificaran periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues
i les conseqüents autoritzacions.
11.- Infraccions, sancions, mesures correctores
11.1. Les infraccions dels preceptes establertes en la present Ordenança seran sancionades per l'Alcaldia amb multa fins
al màxim que autoritzi la Llei, sempre que no procedeixi una multa de quantia superior per aplicació, si correspon, de la
legislació Urbanística o de la derivada de la normativa vigent sobre activitats classificades.
11.2. Dins aquesta limitació la quantitat de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció, al
perjudici ocasionat als interessos generals, a la seva reiteració per part de l'infractor, el grau de culpabilitat dels responsable i
a les altres circumstàncies que hi poguessin concórrer.
11.3. Seran responsables les persones que realitzin els actes o incompleixin els deures que constitueixin la infracció, i, en el cas
d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.
11.4. Davant la gravetat d'una infracció o en el cas de contumàcia manifesta, l'Administració municipal cursarà la corresponent
denúncia als organismes competents als efectes correctors que procedeixin.
11.5. La potestat sancionadora i correctora, correspon a l'Alcalde o autoritat en qui delegui.
11.6. L'Administració municipal podrà requerir la suspensió de les obres i instal·lacions que contravinguin les disposicions de
la present Ordenança així com impedir l'ús indegut de les instal·lacions municipals de sanejament.
11.7. En el cas de vulneració de les disposicions de la present Ordenança i amb independència de la imposició de les multes
procedents, l'Administració municipal, podrà adoptar alguna o algunes de les mesures següents:
? La suspensió dels treballs d'execució de les obres d'escomesa o d'instal·lació de pretactament, indegudament realitzades.
? El requeriment a l'infractor que en el termini que a l'efecte es senyali, introdueixi en les obres i instal·lacions realitzades
les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta Ordenança.
? El requeriment a l'infractor, que en el termini que es fixi, procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions indegudament
efectuades, al seu estat anterior, a la demolició de tot allò indegudament construït o instal·lat i a la reparació.
? La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garantitzin l'acompliment de les limitacions consignades
en el permís d'abocament, evitant l'afluent pertorbador.
? La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment dels preceptes
d'aquesta Ordenança i la redacció en el seu cas, del projecte corresponent, dins el termini que fixi l'administració.
? La clausura o precinte de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament, evitar la
infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.
? La caducitat del permís d'abocament a la xarxa de clavegueram en el cas de contumàcia en l'incompliment de les seves
condicions.
? El ressarciment dels danys i perjudicis ocasionats en les instal·lacions municipals, obres annexes o a qualsevol altre bé
del patrimoni municipal que hagi resultat afectat.
? La modificació de la taxa d'abocament per a adaptar-la a la situació produïda, d'acord amb l'ordenança fiscal
corresponent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.- Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor la present ordenança haurà d'adoptar les mesures
necessàries per al seu compliment en la forma i termini que a continuació s'indiquen:
1. En els tres mesos naturals següents, totes les activitats que no disposin de llicència o les que hagin modificat les
instal·lacions hauran de remetre a l'Administració Municipal la documentació per tal d'obtenir el corresponent permís
provisional d'abocament.

2. En el termini de nou mesos naturals comptant des de l'entrada en vigor de la present Ordenança, tots els usuaris o
agrupacions d'usuaris hauran de tenir construïda l'arqueta de mesurament i control, a que fan referència els articles
anteriors de la present Ordenança.
Segona.-
1. Transcorreguts els terminis esmentats l'Administració adoptarà mesures per a la comprovació de dades i de l'existència
de les arquetes, i serà motiu de sanció la inexactitud de les primeres o la manca de les segones.
2. En el supòsit que es superin ls valors admesos, l'Administració informarà a l'usuari de les mesures correctores a establir
i el termini de què disposa per a fer-ho. Transcorregut aquest darrer termini, s'adoptaran les mesures i sancions que
contempla la present ordenança.
ANNEX 1
TERMINOLOGIA:
Aigües pluvials. AP - Són les produïdes com a resultat de qualsevol forma de precipitació natural.
Aigües blanques - AB - Són les aigües que no han sofert aportació de matèria orgànica ni han participat en processos que
comportin el transport arrossegament de partícules en general.
Aigües domèstiques - AD - Són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries, cuines i operacions de neteja pròpies i
característiques de les activitats normals dels habitatges.
Aigües no domèstiques - AND - Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges, com són les activitats
de serveis, indústries, recreatius, etc.
Aigües assimilables a domèstiques - AAD - Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que la
seva càrrega contaminant es equivalent a les aigües de procedència domèstica.
Aigües potencialment pertorbadores - APP - Són les aigües que per les seves característiques quantitatives o qualitatives
poden pertorbar el funcionament normal del sistema de sanejament (col·lectors - estació depuració- medi natural).

Tots els abocaments que no siguin assimilables a domèstics (AAD) es consideraran com a aigües potencialment pertorbadores
(APP), aquest risc de pertorbació del normal funcionament del sistema s'aplicarà a la totalitat del mateix (col·lectors - estació
depuradora- medi natural receptor) i per qualsevol causa.

Exemples:
1. Activitat industrial abocant a la xarxa un cabal important d'aigües blanques procedents de refrigeració.
2. Activitat industrial de tractament de superfícies
3. Activitat agrícola abocant un cabal important d'aigües de reg a la xarxa de clavegueram
4. Activitat industrial amb risc d'afluents àcids
5. Activitat industrial amb risc d'afluents colorejats

ANNEX 2
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL.LICITAR PERMIS D'ABOCAMENT
? CLASSE I.- AAD I 0 < 25 m3 dia
- Instància sol·licitant permís d'abocament
- Memòria signada pel titular justificant el caràcter domèstic de l'abocament
- Plànol d'emplaçament, determinant el punt de connexió a la xarxa de clavegueram.
? CLASSE II i III
- Instància sol·licitant permís d'abocament
- Projecte tècnic signat pel titular i tècnic competent
- Les activitats que generin aigües P.P. per a l'obtenció tant de la llicència d'entroncar la xarxa com de l'autorització d'abocament,
hauran de portar el Projecte Tècnic subscrit per Tècnic competent amb les dades mínimes que a continuació es detallen:
1. Nom i domicili social del titular de l'establiment o activitat
2. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat
3. Aigua de proveïment: Procedència, tractament previ, cabal i usos
4. Matèries primes i auxiliars o productores semielaborats, consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats
usuals.
5. Producció expressada en unitats usuals
6. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i del règim i característiques de les descàrregues
d'abocaments resultats. (Característiques prèvies a qualsevol pretractament).
7. Descripció dels pretractaments dels afluents adoptats de la llera i de l'efectivitat prevista dels mateixos. Conductes de
descàrrega dels abocaments pretractats o no i tram de la xarxa de clavegueram on connectar o on es pretén connectar.
8. Descàrregues finals al clavegueram. Per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim de descàrrega, volum i
cabal, èpoques i horaris de descàrrega. Composició final dels abocaments descarregats amb els resultats de les anàlisis
de posta en marxa realitzada en el seu cas.
9. Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de matèries primes o
productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
10. - Avaluació o estimació tècnica del risc de pertorbació del sistema, amb els pretractaments previstos i dispositius de
seguretat adoptats per l'activitat.
11. Plànols de situació
12. Plànols de xarxa interior de recollida i instal·lació de pretractament
13. Plànols de detall de les obres de connexió dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.
14. Esquema cabals
15. Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial i del clavegueró de
connexió.

SOLICITUD PERMÍS ABOCAMENT
NOM I COGNOMS:
DOMICILI:
DNI:
NÚM. TELÈFON:
ACTUO: (Senyalar amb una ?X? el que correspongui)
- En nom propi
- En representació de amb DNI
- En representació de la societat mercantil ...................................................................
amb domicili social ..................................................................
- En representació de l'Entitat, Associació, Comunitat, etc. Número de ...............................................
CIF o inscripció ................................... domicili social ...........................................
EXPOSO :
Que per realitzar l'activitat de
en un local situat en
necessito abocar les aigües residuals a
DEMANO:
Em sigui facilitat el corresponent permís d'abocament, una vegada examinada la documentació
A Sant Gregori, .............................. de ?............................................ de .................

AIGÜES ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES
CABAL < 25 M3/DIA
- Instància sol·licitant permís d'abocament
- Memòria signada per titular justificant el caràcter domèstic d'abocament
- Plànol d'emplaçament, determinant el punt de connexió a la xarxa de clavegueres
- Emplaçament arqueta mostres
CLASSE II - III
II - Abocaments assimilables a domèstic
Cabals entre 25 i 100 m3/dia
Cabals < 25 m3/dia (potencialment pertorbadores)
III - Abocaments assimilables a domèstic
Cabal > 100 m3/dia
Cabal > 25 m3/dia (potencialment pertorbadores)
Instància sol·licitant permís d'abocament
Projecte tècnic signat pel titular i tècnic competent
1. Nom i domicili social del titular de l'establiment o activitat
2. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat
3. Aigua d proveïment: Procedència, tractament previ cabals i usos
4. Matèries primes i auxiliars o productes semielaborats consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuals.
5. Producció expressada en unitats usuals
6. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i del règim i característiques de les descàrregues
d'abocaments resultats (Característiques prèvies o qualsevol pretractament).
7. Descripció dels pretractaments dels afluents adoptat de la llera i de l'efectivitat prevista dels mateixos conductes de
descàrrega dels abocaments pretractats o no al tram de la xarxa de clavegueram en connectar o es pretén connectar.
8. Descàrregues finals al clavegueram. Per cada conducte d'evacuació, descripció del règim de descàrrega, volum, cabal,
èpoques i horari de descàrrega, composició final dels abocaments descarregats amb els resultats de les anàlisis de
posta en marxa realitzades en el seu cas.
9. Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidentalment en els elements d'emmagatzematge de matèries primes
o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
10. Avaluació o estimació tècnica dels risc de pertorbació del sistema amb els pretractaments previstos i dispositius de
seguretat adoptat per l'activitat.11. A) Plànols de situació
12. b) Plànols de xarxa interior de recollida instal·lacions de pretractament

c) Plànols de detall de les obres de connexió de pous de mostres i dels dispositius de seguretat.

d) Esquema cabals

DOCUMENT 2:
REGLAMENT REGULADOR DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA JUERIA DE DOMENY
(MUNICIPI DE SANT GREGORI)
ÍNDEX
1.- Objecte
2.- Àmbit d'aplicació
3.- Classificació dels abocaments d'aigües residuals segons l'activitat que els genera
4.- Autoritzacions d'abocament
5.- Control de la contaminació en origen
6.- Descàrregues prohibides i limitades
7.- Situació d'emergència
8.- Mesurament i determinació dels abocaments
9.- Inspecció i vigilància
10.- Registre de permisos d'abocament
11.- Inspeccions, sancions, mesures correctores
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Segona
ANNEXOS:
ANNEX 1.-
Terminologia del tipus d'aigües
ANNEX 2.-
Documentació necessària per sol·licitar el permís d'abocament


1.- Objecte.
L'objecte general del present Reglament, és de garantir el corresponent funcionament del Servei de Sanejament al Polígon
Industrial La Jueria de Domeny, en la seva totalitat i en els seus components, es a dir: la xarxa de clavegueram, l'estació
depuradora del Polígon Industrial i l'abocament final al riu.
2.- Àmbit d'aplicació i consideració del servei.
Aquest Reglament serà d'aplicació al Polígon Industrial La Jueria de Domeny, municipi de Sant Gregori.
El servei de clavegueram i sanejament en general constituirà un servei de recepció obligatòria pels usuaris als efectes previstos
per l'article 231.2 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.
3.- Classificació dels abocaments d'aigües residuals segons l'activitat que els genera.
Les aigües residuals es classificaran segons la seva procedència en:
AIGÜES DOMÈSTIQUES (AD): Són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries i activitats de neteja i cuina dels
habitatges.
AIGÜES NO DOMÈSTIQUES (AND): Són les procedents de les activitats diferents dels habitatges com són les activitats
de serveis, Industrials, etc... Aquestes aigües no domèstiques per les seves característiques podran ser considerades com
AIGÜES ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES (AAD) O COM AIGÜES POTENCIALMENT PERTURBADORES (APP).
4.- Autoritzacions d'abocament
4.1. Totes les activitats que generin aigües no domèstiques estan obligades a sol·licitar el permís municipal d'abocament per
obtenir la corresponent aprovació de descàrrega dels seus abocaments residuals.
4.2. Com a conseqüència de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i dels decrets
d'aprovació del reglament general de desplegament de la Llei i de modificació del mateix, les activitats que generin aigües
potencialment pertorbadores requeriran per la seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat, l'aprovació del projecte
per part de l'Ajuntament i l'execució dels pretractaments necessaris per descarregar els seus abocaments amb els nivells de
qualitat exigits per aquest Reglament.
El projecte haurà de contenir la informació tècnica suficient per justificar la minimització del risc de pertorbació del sistema
així com per l'execució de les instal·lacions corresponents.
4.3. A efectes d'autorització d'abocament via col·lector es consideraran 3 classes en relació al cabal i potència contaminadora.
CLASSE I.- Abocaments assimilables a domèstic i cabals inferiors a 25 m3/dia.
CLASSE II.- Abocaments assimilables a domèstics amb cabals entre 25 i 100 m3/dia o cabals inferiors a 25 m3/dia potencialment
pertorbadors.
CLASSE III.- Qualsevol abocament assimilable a domèstic amb cabal superior a 100 m3/dia, o superior a 25 m3/dia
potencialment pertorbador.
4.4. No s'autoritza per part de l'Ajuntament:
a) L'obertura, trasllat, ampliació o modificació d'una activitat que generi aigües no domèstiques i que no disposi del
corresponent Permís d'Abocament.
b) La construcció, reparació o remodelació d'un clavegueró sense el corresponent Permís d'Abocament.
c) La posta en funcionament de cap activitat potencialment pertorbadora, si prèviament no s'han aprovat, instal·lat i, en el
seu cas, comprovat pels Serveis Tècnics Municipals, l'eficàcia i el correcte funcionament dels pretractaments en els termes
requerits en el corresponent Permís d'Abocament.
d) Escomeses a la xarxa que no siguin independents per a cada activitat. Quan això no sigui possible s'haurà de proposar com
a alternativa una solució tècnica adient.
e) La descàrrega a cel obert o a una claveguera que estigui fora de servei.
f) La descàrrega d'abocament a lleres públiques o a instal·lacions municipals de sanejament i la injecció en el subsòl, sense els
corresponents permisos d'abocament.
4.5. Els Permisos d'Abocament s'atorgaran per un període de temps no superior a cinc anys i si a l'expiració del termini el
titular no rebés avís o notificació de l'Administració en un altre sentit, es considerarà prorrogada fins que l'Administració es
pronunciï sobre el particular.
Els permisos d'abocament quedaran sense efecte en el cas de produir-se modificacions en el procés o instal·lacions de l'usuari
que puguin incrementar el risc de pertorbació del SSSG.

Per l'obtenció del Permís d'Abocament caldrà aportar a la corresponent sol·licitud les dades que figuren en la documentació
especificada a l'Annex 2 del present Reglament.
La infracció de les prescripcions d'aquest Reglament, la manca de pagament de les taxes de depuració i abocament de les
aigües residuals, podran determinar la revocació del Permís d'Abocament.
5.- Control de contaminació en origen
5.1. La regulació de la contaminació en origen, mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocaments,
s'estableix amb les següents finalitats:
a) Protegir els elements del Sistema de Sanejament (xarxa, estació depuradora i medi receptor)
b) Protegir la integritat i seguretat de les persones que participen el sistema de sanejament.
5.2. La protecció del medi receptor implica que les limitacions dels afluents es defineixin d'acord amb les concentracions
admissibles en la seva descàrrega al medi receptor final.
5.3. Els pretractaments per a certes descàrregues limitades, per tal d'obtenir les concentracions exigides en el present
Reglament, podrien ésser substituïts per un tractament conjunt final en la planta depuradora, sempre que sigui tècnica i
econòmicament factible segons el criteri de l'Administració i mitjançant el pagament de la taxa o preu públic especial de
desguassos limitats que a l'efecte s'estableixi.
5.4. Les descàrregues prohibides i aquelles descàrregues limitades que per la naturalesa dels seus abocaments siguin
incompatibles amb el procés utilitzat en les instal·lacions municipals de depuració, no podran acollir-se a la fórmula alternativa
referida en el paràgraf anterior, sent imprescindible, en aquests casos, la instal·lació dels adequats pretractaments correctors
individuals en origen.
6.- Descàrregues prohibides i limitades
6.1. Relació de descàrregues prohibides:
Queda totalment prohibit descarregar directa o indirectament al sistema de sanejament qualsevol dels següents productes:
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o dimensions que, per elles soles o per interacció amb altres, produeixin
obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del clavegueram i col·lectors o dificultin els treballs
de la seva conservació i el seu manteniment.
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables, com ara la gasolina, la nafta, el petroli,
el ?whi spirit?, el benze, el tolue, el xile, el tricloretilé, el percletilé, etc. Inclòs els provinents d'operacions de neteja.
c) Olis i grasses
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc...
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
f) Matèries que per raó de la seva naturalesa, propietats i quantitat, ja sigui per elles soles o per interacció amb d'altres,
originin o puguin originar:
7. Algun tipus de molèstia pública.
8. La formació de mescles inflamables o explosives amb l'aire
9. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal
encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.
10. Matèries que, per elles mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa,
tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de danyar o deteriorar els materials de les instal·lacions
municipals de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.
11. Radinúclids de naturalesa, quantitats o concentracions tal que infringeixin les reglamentacions establertes al
respecte pels organismes competents quan a la seva regulació i control.
12. Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin
un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials; en especial els que queden inclosos
en les relacions de matèries tòxiques o perilloses de la normativa que li sigui d'aplicació tant sigui de caràcter
autonòmic, estatal o comunitari.
6.2 Descàrregues limitades:
Queda prohibit descarregar al sistema de Sanejament, abocaments amb les característiques o amb concentració de contaminats
iguals o superior en tot moment a les expressades de la següent relació de valors:
PH .............................................. comprès entre 5,5 i 9,5 uds
Sòlids en suspensió ................................................. 300 mg/l
Materials sedimentables ............................................. 2 ml/l
Sòlids gruixuts .............................................................Absents
DBO 5 ..........................................................................................
300 mg/l
DQO ............................................................................ 500 mg/l
Temperatura .......................................................................30ºC
Color ...................................... Inapreciable en dissolució:1/4
Alumini ......................................................................... 2 mg/l
Arsènic ....................................................................... 1,0 mg/l
Bari ............................................................................... 20 mg/l
Bor ...............................................................................................
10 mg/l
Cadmi ......................................................................... 0.5 mg/l
Crom III ......................................................................... 4 mg/l
Crom IV .......................................................................................
0,5 mg/l
Ferro ............................................................................. 10 mg/l
Manganès .................................................................... 10 mg/l
Níquel .......................................................................... 10 mg/l
Mercuri ....................................................................... 0,1 mg/l
Plom ............................................................................ 0,5 mg/l
Seleni .......................................................................... 0,1 mg/l
Estany .......................................................................... 10 mg/l
Coure ........................................................................... 10 mg/l
Zinc .............................................................................. 20 mg/l
Tòxics metàl·lics .......................................................................3
Clanurs ........................................................................... 1 mg/l
Clorurs ..................................................................... 2000 mg/l
Sulfurs ........................................................................... 2 mg/l
Sulfits .............................................................................. 2 mg/l
Sulfats ..................................................................... 2000 mg/l
Fluorurs ....................................................................... 12 mg/l
Fòsfor total .................................................................. 20 mg/l
Idem ........................................................................................0,5
Amoníac ....................................................................... 50 mg/l
Nitrògen nítric ............................................................. 20 mg/l
Olis i greixos ................................................................ 40 mg/l
Fenols ............................................................................. 1 mg/l
Aldehids ......................................................................... 2 mg/l
Detergents ..................................................................... 6 mg/l
Pesticides ................................................................. 0,05 mg/l
Nitrogen Kjeldhal ...................................................90 mg/l N
Amoni ..................................................................30 mg/l NH4
Les concentracions màximes relacionades podran ser lleugerament sobrepassades sempre i quan quedi degudament justificat
que per les condicions de l'abocament (cabal i règim) les descàrregues no afectaran al SSSG.
Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i en cap cas es consideraran exhaustives
ni excloents.
6.3. Si alguna instal·lació industrial descarregués productes no inclosos en les esmentades relacions, que poguessin alterar els
processos de tractament o fossin potencialment pertorbadores, l'Administració municipal procedirà a l'assenyalament de les
condicions i limitacions per a l'abocament de cadascun dels referits productes. Així mateix podran establir-se les adequades
formes alternatives sempre que ho permetin la capacitat de les instal·lacions municipals de depuració i admissió del medi
receptor.
6.4. Totes les indústries, qualsevol que sigui la seva activitat, que estiguin autoritzades per descarregar els seus abocaments
i inclòs aquelles que realitzin pretactament hauran de col·locar una reixa de desbast de 50 mm abans de l'abocament al
clavegueram.
7.- Situació d'emergència
7.1. Es produeix una situació d'emergència quan, a causa d'una descàrrega fortuïta s'origina, directament o indirecta, una
pertorbació en el sistema de sanejament que pugui perjudicar el correcte funcionament de les instal·lacions o que posi en
perill persones o béns en general.
7.2. Davant d'una situació d'emergència, el responsable de l'abocament, el més aviat possible, prendrà totes les mesures
necessàries que tingui a l'abast per minorar o reduir al màxim els seus efectes, al mateix temps ho notificarà immediatament
a l'Ajuntament (T. 972428300). En un termini màxim de set dies posteriors a la descàrrega, l'interessat haurà de remetre a
l'administració un informe en el qual es detallarà la data, l'hora i la causa del succés, les correccions efectuades ?in situ? i,
en general, totes aquelles dades que permetin als Serveis Tècnics Municipals una correcta interpretació de l'imprevist i una
adequada avaluació de llurs conseqüències.
7.3. La responsabilitat d'un abocament quedarà determinada per la persona física o jurídica titular de l'activitat que hagi
provocat la descàrrega pertorbadora.
8.- Mesurament i determinació dels abocaments
8.1. Tots els mesuraments, proves, mostres i anàlisis per a determinar les característiques dels abocaments residuals,
s'efectuaran segons els ?mètodes normalitzats per a l'anàlisi d'aigües residuals?. Aquests mesuraments i determinacions es
realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.
8.2. Els establiments industrials potencialment pertorbadores, hauran d'instal·lar i posar a disposició dels Serveis Tècnics
Municipals, a efectes de determinació de la càrrega contaminadora, els següents dispositius:
a) Pou de mostres - Cada establiment industrial col·locarà en cada clavegueró de descàrrega dels seus abocaments residuals,
un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzat aigües avall abans de la descàrrega i a ser
possible fora de la propietat en la vorera que hi confronta; s'hauran de remetre a l'Administració plànols de situació del pou
i d'aparells complementaris per a la seva identificació i cens.
b) Aforament dels cabals.- Cada pou de mostres haurà de contenir un abocador aforador, tipus Parshall o similar, amb un
registre i totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua de
descàrrega fossin aproximadament els mateixos, la medició de lectura del cabal d'aigua per comptador podria ser utilitzada
com aforament del cabal residual; també si la procedència de l'aigua de captació és de pou o altres fonts, podrà habilitar-se
una fórmula indirecta de mesurament del cabal residual.
c) Mostres.- La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que
no puguin ser superades en cap moment, el mesurament serà instantani i pres a qualsevol hora del dia; per a concentracions
mitjanes representatives de valors de descàrregues residuals contaminadores, els mesuraments seran horaris, integrats
proporcionalment al cabal i preses durant el període de les descàrregues. Els requeriments mínims per a calcular la quantitat
representativa de l'abocament seran concretats per l'Administració d'acord amb la indústria interessada i podran revisar-se
quan s'estimi oportú. Aquelles indústries que per la seva dimensió i/o contaminació siguin significatives i que a més tinguin
grans fluctuacions en les característiques de llurs aigües residuals i volum d'abocament, tindran necessitat d'un aparell de
prendre mostres automàtic proporcional al cabal i amb anàlisis durant tot l'any.
d) Pretractament.- En el cas d'existir pretractaments individuals o col·lectius legalment constituïts que particularment o
col·lectiva, realitzin tractaments als abocaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels afluents depurats un pou de
mostres amb les mateixes condicions i requisits esmentats en l'apartat a) d'aquest paràgraf.
9.- Inspecció i vigilància
9.1. Qualsevol usuari del sistema de sanejament estarà obligat davant el personal facultatiu acreditat de l'Administració a:
? Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la instal·lació que considerin
necessari per a l'acompliment de la seva missió.
? Facilitar el muntatge de l'equip i la instrumentació que calgui per a realitzar el mesuraments, determinacions, assaigs i
comprovacions necessàries.

Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol, en especial aquelles
per a aforament de cabals i presa de mostres, per realitzar les anàlisis i comprovacions.
? Proporcionar-los qualsevol altre facilitat per a l'exercici i acompliment de les seves funcions.
9.2. El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, on es farà constar:
e) El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció consignant el judici de l'inspector sobre si l'empresa
manté sota un control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.
f) Les preses i tipus de mostres realitzades
g) Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'industrial per corregir les eventuals deficiències, assenyalades
per la inspecció en visites anteriors amb una valoració de llur eficàcia.
h) Les possibles noves anomalies detectades en la inspecció i totes les observacions addicionals que s'estimin oportunes.
9.3. S'invitarà al titular de la instal·lació o persona delegada a que presenciï la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En
cas que l'empresa estigués disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la Inspecció, podrà presentar
l'oportuna reclamació davant l'Ajuntament, a fi que aquest, previ informe dels Serveis Tècnics corresponents, dicti la resolució
que procedeixi.
10.- Registre de permisos d'abocament
Els Serveis Tècnics Municipals elaboraran un Registre de Permisos d'Abocaments a l'objecte d'identificar i regular les
descàrregues d'abocaments, on classificaran les descàrregues per llur risc de pertorbació del sistema.
Prenent per base l'esmentat registre i allò que resulti de les comprovacions efectuades en la xarxa, els Serveis Tècnics
Municipals quantificaran periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues
i les conseqüents autoritzacions.
11.- Infraccions, sancions, mesures correctores
11.1. Les infraccions dels preceptes establertes en el present Reglament seran sancionades per l'Alcaldia amb multa fins
al màxim que autoritzi la Llei, sempre que no procedeixi una multa de quantia superior per aplicació, si correspon, de la
legislació Urbanística o de la derivada de la normativa vigent sobre activitats classificades.
11.2. Dins aquesta limitació la quantitat de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció, al
perjudici ocasionat als interessos generals, a la seva reiteració per part de l'infractor, el grau de culpabilitat dels responsable i
a les altres circumstàncies que hi poguessin concórrer.
11.3. Seran responsables les persones que realitzin els actes o incompleixin els deures que constitueixin la infracció, i, en el cas
d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.
11.4. Davant la gravetat d'una infracció o en el cas de contumàcia manifesta, l'Administració municipal cursarà la corresponent
denúncia als organismes competents als efectes correctors que procedeixin.
11.5. La potestat sancionadora i correctora, correspon a l'Alcalde o autoritat en qui delegui.
11.6. L'Administració municipal podrà requerir la suspensió de les obres i instal·lacions que contravinguin les disposicions
del present Reglament així com impedir l'ús indegut de les instal·lacions municipals de sanejament.
11.7. En el cas de vulneració de les disposicions del present Reglament i amb independència de la imposició de les multes
procedents, l'Administració municipal, podrà adoptar alguna o algunes de les mesures següents:
? La suspensió dels treballs d'execució de les obres d'escomesa o d'instal·lació de pretactament, indegudament realitzades.
? El requeriment a l'infractor que en el termini que a l'efecte es senyali, introdueixi en les obres i instal·lacions realitzades
les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquest Reglament.
? El requeriment a l'infractor, que en el termini que es fixi, procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions indegudament
efectuades, al seu estat anterior, a la demolició de tot allò indegudament construït o instal·lat i a la reparació.
? La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garantitzin l'acompliment de les limitacions consignades
en el permís d'abocament, evitant l'afluent pertorbador.
? La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment dels preceptes
d'aquest Reglament i la redacció en el seu cas, del projecte corresponent, dins el termini que fixi l'administració.
? La clausura o precinte de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament, evitar la infracció
mitjançant les oportunes mesures correctores.
? La caducitat del permís d'abocament a la xarxa de clavegueram en el cas de contumàcia en l'incompliment de les seves
condicions.
? El ressarciment dels danys i perjudicis ocasionats en les instal·lacions municipals, obres annexes o a qualsevol altre bé del
patrimoni municipal que hagi resultat afectat.
? La modificació de la taxa d'abocament per a adaptar-la a la situació produïda, d'acord amb l'ordenança fiscal corresponent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.- Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor el present Reglament haurà d'adoptar les mesures
necessàries per al seu compliment en la forma i termini que a continuació s'indiquen:
3. En els tres mesos naturals següents, totes les activitats que no disposin de llicència o les que hagin modificat les
instal·lacions hauran de remetre a l'Administració Municipal la documentació per tal d'obtenir el corresponent permís
provisional d'abocament.

4. En el termini de nou mesos naturals comptant des de l'entrada en vigor del present Reglament, tots els usuaris o
agrupacions d'usuaris hauran de tenir construïda l'arqueta de mesurament i control, a que fan referència els articles
anteriors del present Reglament.
Segona.-
3. Transcorreguts els terminis esmentats l'Administració adoptarà mesures per a la comprovació de dades i de l'existència
de les arquetes, i serà motiu de sanció la inexactitud de les primeres o la manca de les segones.
4. En el supòsit que es superin els valors admesos, l'Administració informarà a l'usuari de les mesures correctores a establir
i el termini de què disposa per a fer-ho. Transcorregut aquest darrer termini, s'adoptaran les mesures i sancions que
contempla el present Reglament.
ANNEX 1
TERMINOLOGIA:
Aigües pluvials. AP - Són les produïdes com a resultat de qualsevol forma de precipitació natural.
Aigües blanques - AB - Són les aigües que no han sofert aportació de matèria orgànica ni han participat en processos que
comportin el transport arrossegament de partícules en general.
Aigües domèstiques - AD - Són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries, cuines i operacions de neteja pròpies i
característiques de les activitats normals dels habitatges.
Aigües no domèstiques - AND - Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges, com són les activitats
de serveis, indústries, recreatius, etc.
Aigües assimilables a domèstiques - AAD - Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que la
seva càrrega contaminant es equivalent a les aigües de procedència domèstica.
Aigües potencialment pertorbadores - APP - Són les aigües que per les seves característiques quantitatives o qualitatives
poden pertorbar el funcionament normal del sistema de sanejament (col·lectors - estació depuració- medi natural).

Tots els abocaments que no siguin assimilables a domèstics (AAD) es consideraran com a aigües potencialment pertorbadores
(APP), aquest risc de pertorbació del normal funcionament del sistema s'aplicarà a la totalitat del mateix (col·lectors - estació
depuradora- medi natural receptor) i per qualsevol causa.

Exemples:
6. Activitat industrial abocant a la xarxa un cabal important d'aigües blanques procedents de refrigeració.
7. Activitat industrial de tractament de superfícies.
8. Activitat agrícola abocant un cabal important d'aigües de reg a la xarxa de clavegueram.
9. Activitat industrial amb risc d'afluents àcids.
10. Activitat industrial amb risc d'afluents colorejats.

ANNEX 2
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR EL PERMIS D'ABOCAMENT
? CLASSE I
AIGÜES ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES
CABAL < 25 M3/DIA
- Instància sol·licitant permís d'abocament
- Memòria signada per titular justificant el caràcter domèstic d'abocament
- Plànol d'emplaçament, determinant el punt de connexió a la xarxa de clavegueres
- Emplaçament arqueta mostres
?
CLASSE II - III
II - Abocaments assimilables a domèstic
Cabals entre 25 i 100 m3/dia
Cabals < 25 m3/dia (potencialment pertorbadores)
III - Abocaments assimilables a domèstic
Cabal > 100 m3/dia
Cabal > 25 m3/dia (potencialment pertorbadores)
- Instància sol·licitant permís d'abocament
- Projecte tècnic signat per titular i tècnic competent amb les dades mínimes que a continuació es detallen:
13. Nom i domicili social del titular de l'establiment o activitat
14. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat
15. Aigua d proveïment: Procedència, tractament previ cabals i usos
16. Matèries primes i auxiliars o productes semielaborats consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuals.
17. Producció expressada en unitats usuals
18. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i del règim i característiques de les descàrregues
d'abocaments resultats (Característiques prèvies o qualsevol pretractament).
19. Descripció dels pretractaments dels afluents adoptat de la llera i de l'efectivitat prevista dels mateixos conductes de
descàrrega dels abocaments pretractats o no al tram de la xarxa de clavegueram en connectar o es pretén connectar.
20. Descàrregues finals al clavegueram. Per cada conducte d'evacuació, descripció del règim de descàrrega, volum,
cabal, èpoques i horari de descàrrega, composició final dels abocaments descarregats amb els resultats de les anàlisis
de posta en marxa realitzades en el seu cas.
21. Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidentalment en els elements d'emmagatzematge de matèries
primes o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
22. Avaluació o estimació tècnica dels risc de pertorbació del sistema amb els pretractaments previstos i dispositius de
seguretat adoptat per l'activitat.
23. Plànols
a) Plànols de situació
b) Plànols de xarxa interior de recollida instal·lacions de pretractament
c) Plànols de detall de les obres de connexió de pous de mostres i dels dispositius de seguretat.
d) Esquema cabals

SOLICITUD PERMÍS ABOCAMENT
NOM I COGNOMS:
DOMICILI:
DNI:
NÚM. TELÈFON:
ACTUO: (Senyalar amb una ?X? el que correspongui)
En nom propi
En representació de ................. amb DNI .................
En representació de la societat mercantil .......... amb domicili social .....................................
En representació de l'Entitat, Associació, Comunitat, etc. amb CIF o inscripció .................. domicili social .....................
EXPOSO :
Que per realitzar l'activitat de .......................... en un local situat en ................
necessito abocar les aigües residuals a .........................
DEMANO:
Em sigui facilitat el corresponent permís d'abocament, una vegada examinada la documentació.
A Sant Gregori, .......... de ?................. de .................